Pages

May 12, 2011

soal UTS kelas 8 Bahasa Jawa

1. Ingkang dipuwastani tembung rangkep dwipurwa inggih punika....
a. tembung ingkang dipunrangkep wanda ngajengipun
b. tembung ingkang dipunrangkep lingganipun
c. tembung ingkang dipunrangkep wanda wingkingipun
d. tembung ingkang dipunrangkep wanda ngajeng lan wingkingipun
2. Tuladha saking tembung rangkep dwiwasana inggih punika...
a. tetuku, sesami, sesorah
b. bocah-bocah, bola-bali, obah-obeh
c. cengengesan, selelekan, cekakakan
d. andheng-andheng, ali-ali, uyeng-uyeng
3. Dongeng Rawa Pening, Guwa Parangtritis, Kali Serayu punika tuladhanipun dongeng...
a. legenda c. wiracarita
b. dongengan d. gegedhug
4. Unsur intrinsik ingkang ngrembag babagan watakipun paraga inggih punika...
a. tema c. tokoh
b. penokohan d. amanat
5. Kepriye watakipun Dasamuka ing cerita wayang...
a. srakah c. utama
b. sabar d. pakarti becik
6. Tembung ingkang pikantuk panambang lan lan boten pikantuk ater-ateripun inggih punika...
a. nggawekake c. mangana
b. tukua d. nulisake
7. Panambang ingkang gadhahi teges akon inggih punika...
a. ane lan ake c. a/ana lan na
b. aken lan ipun d. ku lan mu
8. Panambang ingkang gadhahi teges nindakake pakaryan kangge tiyang sanes inggih punika...
a. lawang kae coba bukake
b. soal sing ning papan tulis kui saiki garapa
c. buku punika gadhahanipun adhik kula
d. adhiku digawekake dolanan saka papah gedhang
9. Ing ngandhap punika ukara ngangge basa ngoko lugu ingkang leres inggih punika....
a. kanca-kanca, ditepangake jenengku Ilham.
b. kanca-kanca, dikenalke jenengku Ilham.
c. kanca-kanca, dipuntepangaken jeneng kula Ilham.
d. kanca-kanca, dipunkenalaken jenengku Ilham.
10. Ukara ing ngandhap punika ngginakaken basa ngoko lugu, kajaba...
a. dhek, bapak pundhutna buku kae.
b. Ibu kalih bapak arep tindak ning omahe budhe.
c. mangke sonten punapa kula kepareng sowan ing dalemipun ibu?
d. mengko aku arep dolan ning omahmu.
11. Ukara tanggap (kalimat pasip) gadhahi titikan, kajaba....
a. wasesanipun pikantuk ater-ater tripurusa
b. wasesanipun pikantuk ater-ater ka-
c. wasesanipun pikantuk seselan –in
d. wasesanipun pikantuk ater-ater anuswara
12. Ukara tanggap ing ngandhap punika ingkang leres inggih punika...
a. Intan nulisi bukune. c. layange tinulis nganggo bolpen abang.
b. Murni nyilihi klambi adhine. d. Sigid nyaponi latar omahe.
13. Ukara tanduk ing ngandhap punika ingkang lepat inggih punika, kajaba…
a. kordhene dipasang ing jendhela. c. soale katulis ing buku tugas
b. Reni nggawe sega goreng. d. Murni disilihi buku Wati.
14. 1. Pungkasane aku bisa jikuk pelajaran saka pengalamanku mau.
2.Wiwitane nalika aku isih wektu kelas 6 SD.
3. Cerita bakune aku lagi dolanan ing kali.
4. Wektu lan papan kadadeyane.
Urutan cengkorongan ing nginggil ingkang leres inggih punika...
a. 4 – 2 – 3 – 1 c. 2 – 3 – 4 – 1
b. 4 – 3 – 2 – 1 d. 3 – 4 – 2 – 1
15. Sigra milir kang gethek sinangga bajul
Kawandasa kang njageni
Ing ngarso miwah ing pungkur
Tanapi ing kanan kiring
Sang gethek lampahnya alon
Geguritnan ing nginggil guru lalu lan guru wilanganipun inggih punika...
a. 12u, 8i, 7a, 8i, 7o c. 11u, 7i, 8u, 7i, 8o
b. 10u, 12i, 8u, 8i, 8o d. 12u, 8i, 8u, 8i, 8o
16. Ngapresiasi geguritan boten langsung kanthi cara...
a. ngawontenaken kegiyatan maos c. ngraosaken (menghayati) isinipun
b. mangertosi isinipun d. nyinaoni teori sastra
17. Cacahing wanda saben gatra ing geguritan dipunwastani...
a. guru lagu c. guru gatra
b. guru wilangan d. dhong dhing
18. Sing kula kajengke sanes niku, ning niku lho. Ukara kasebut ngginakaken basa...
a. ngoko lugu c. ngoko alus
b. krama alus d. krama lugu
19. Pak, kula badhe kondur rumiyin. Ukara kasebut yen dipun-ginakaken murid marang guru tembung ingkang lepat inggih punika...
a. kula c. rumiyin
b. badhe d. kondur
20. Nek aku ora ngono kui kok. Ukara kasebut kram alusipun dados...
a. menawi kula boten mekaten punika kok.
b. nek kula boten ngoten niku kok.
c. yen kula boten ngoten menika kok.
d. nek kawula boten ngono kui kok.

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar dan jelas !

1. Tembung rangkep punika wonten 3 warni, sebataken lan paringi tuladhanipun!(saben tembung rangkep paringi 3 tuladha)
2. Punapa ingkang dipunwastani panambang punika?Paringana tuladha panambang ingkang gadhahi teges akon lan upama!
3. Kados pundi wujudipun basa ngoko lugu lan basa krma alus?Saben basa paringana 2 tuladha!
4. Punapa ingkang dipunwastani ukara tanggap lan ukara tanduk punika?Paringana saben ukara 2 tuladha!
5. Punapa ingkang dipunwastani guru gatra, guru lagu, lan guru wilangan?

soal UTS Bahasa Jawa kelas 7

1. Sawise lulusan aku ndherek pindhahe bapak menyang Jakarta. Tembung lingga ingkang wonten ing ukara kasebut inggih punika…
a. sawise, lulusan, ndherek c. sawise, ndherek, Jakarta
b. ndherek, pindhahe, menyang d. Jakarta, menyang, bapak
2. Saiki aku seneng sekolah ana ing SMP Negeri 2 Semarang. Ingkang boten tembung lingga saking ukara kasebut inggih punika...
a. saiki c. sekolah
b. aku d. Semarang
3. A : Kowe wis nduwe kanca pira ing sekolah anyar iki???
B : ...
Wangsulan ingkang ngangge basa krama ingkang leres inggih punika...
a. aku wis nduwe kanca akeh. c. kula sampun gadhah kanca kathah.
b. aku sampun nduwe rencang kathah. d. aku sampun gadhah kanca akeh.

Wacana kangge pitakena angka 4-7.
Lairipun Bratasena
Sang Resi Abiyasa paring dhawuh, bilih ing binjing ingkang wayah bungkus badhe dados senopatining prang ingkang pilih tandhing, prawira tetungguling prajurit, saha dados tamenging para Pandhawa. Sasampunipun gamblang sedaya dhawuhipun Sang Resi Abiyasa, Arya Yamawidura dalah Puntadewa lajeng kadhawuhan wangsul. Konduripun Arya Yamawidura dalah Puntadewa pinarak dhateng wana Wandalaksana.


4. Irah-irahan wacana ing nginggil inggih punika...
a. sedanipun Bratasena c. lairipun Pandhawa
b. lairipun Bratasena d. lairipun Puntadewa
5. Sinten ingkang paring dhawuh dhateng para Pandhawa?
a. Pandhawa c. Arya Yamawidura
b. Resi Abiyasa d. Puntadewa
6. Cacahipun Pandhawa punika wonten...
a. 3 c. 5
b. 4 d. 6
7. Sinten ingkang wangsul sasampunipun dhawuhipun Sang Resi Abiyasa.
a. Pandhawa lan Resi Abiyasa c. Puntadewa lan Pandhawa
b. Resi Abiyasa lan Arya Yamawidura d. Arya Yamawidura lan Puntadewa

Wacana kangge pitakenan angka 8-11.
Dina iku simbah ngendika, biyen ana bocah telu sing lagi mulih sekolah njupuk pelem sing ana pekarangane simbah nanging ora matur dhisik. Sing loro menek ana ndhuwur, dene sing siji ngumpulake ana ngisor. Pirsa bocah telu lagi lagi gayeng milihi pelem mau simbah nyedak alon-alon. Sing ana ngisor dijawil karo dikandhani alon-alon, yen padha luwe ayo padha menyang omah bae, simbah wis mateng anggone gawe sayur lodheh karo nggoreng gereh. Bocah mau karo keweden malah mlayu nggeblas tanpa pamit.

8. Ingkang dipuncariyosaken simbah punika wekdal kadadosanipun....
a. dinten punika c. sapunika
b. kala wingi d. biyen
9. Watakipun simbah wonten ing pethikan kasebut...
a. sabar c. lucu
b. galak d. medeni
10. Ingkang dijawil simbah lan badhe diajak nedha(mangan) inggih punika....
a. bocah telu ingkang nembe menek wit
b. bocah setunggal ingkang nembe menek wit
c. bocah setunggal ingkang nembe wonten ing andhap wit
d. bocah kalih ingkang nembe menek wit
11. Piweling simbah, dados tiyang sanajan boten gadhah bandha/dhuwit prayoganipun...
a. boten tumindak ingkang boten colong jupuk
b. boten tumindak colong jupuk
c. tumindaka ingkang colong jupuk
d. tumindaka colong boten jupuk
12. Pak Sastro : Nak Budi kuwi daleme pundi?
Budi : ....
Wangsulanipun Budi ingkang leres inggih punika...
a. dalem kula caket griyanipun Pak Lurah. c. griya kula caket dalemipun Pak Lurah.
b. griya kula caket griyanipun Pak Lurah. d. dalem kula caket dalemipun Pak Lurah.
13. Bu Marti : ....
Intan : Kula bidhal saking griya tabuh 06.00
Pitakenan Bu Marti ingkang leres inggih punika...
a. Dek Intan dhek mau mangkat jam pira? c. Dek Intan kala wau kondur jam pinten?
b. Bu Marti kalawau tindak jam pinten? d. Bu Marti dhek mau mangkat jam pira?
14. ”Aku arep lunga ning omahe Riska”.
Basa krama ingkang leres saking ukara kasebut...
a. aku ajeng tindak ning omahe Riska. c. kula ajeng kesah ing dalemipun Riska.
b. kula badhe tindak ing griyanipun Riska. d. kula badhe tindak ing daleme Riska.
15. 1. Wektu iku isih kelas 3 SD, aku tau kecebur ing kali cilik ing mburi omahku.
2. Ya... perasaan wedi iku kegawa nganti saiki.
3. Menawa ora ana kang weruh lan nulung aku, mbok menawa aku wis ora ambegan meneh.
4. Aku ngeri yen bayangke bab iku.
5. Sanajan kali iku cilik, nanging banyune banter.
6. Kanggone kanca-kanca bab iku nyenengake banget, nanging kanggoku nuwuhaken perasaan sing beda.
7. Wiwit cilik aku wis wedi karo banyu. Bab iku ana gandheng rakete karo pengalamanku.

Prathelan-prathelan ing nginggil supados dados carita ingkang sae dipunsusun kanthi urutan...
a. 6 – 4 – 2 – 3 – 5 – 1 – 7 c. 6 – 1 – 4 – 2 – 5 – 3 – 7
b. 7 – 6 – 1 – 5 – 4 – 2 – 3 d. 7 – 5 – 2 – 4 – 3 – 6 – 1
16.WARA-WARA
menehi pangerten marang murid kelas VII kang arep melu ”Jalan Sehat” supaya kumpul ing sekolah jam 06.00 WIB.
Prathelan ing andhap punika ingkang jumbuh/cocok kaliyan isi wara-wara ing nginggil inggih punika....
a. murid kelas VII kang arep melu jalan sehat kumpul jam 06.00 WIB
b. murid kelas VII kumpul ing sekolah jam 06.00 WIB
c. kabeh murid kelas VII kumpul ing sekolah jam 06.00WIB
d. kabeh murid kelas VII supaya melu jalan sehat
17. Medhia elektronik ingkang asring/lumrahdipun-ginakaken kangge nyiaraken wara-wara inggih punika....
a. TV, radio, internet c. ariwarti, kalawarti, pamplet
b. internet, kalawarti, TV d. spanduk, kalawarti, radio
18. Ater-ater anuswara punika cacahipun wonten 4, inggih punika....
a. dak, ko, di, lan ka c. dak, ko, (a)ny, lan (a)n
b. (a)ny, (a)ng, (a)m, lan (a)n d. di, ka, (a)m, lan (a)n
19. Ingkang kedah dipun-gatosaken nalika maos nyaring inggih punika kajaba....
a. swara c. ekspresi
b. ejaan d. intonasi
20. Swaten(swara) nalika maos nyaring punika kedah....
a. cetha c. apik
b. banter d. alon

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar dan jelas !

1. Ragam Basa Jawi punika wonten 3 warni. Sebataken ragam Basa Jawi punika lan kados pundi pangagemipun?
2. Kados pundi caranipun ndamel karangan cerita pengalaman pribadhi ingkang leres punika?
3. Babonipun(inti/induk) saking cerita wayang punika wonten kalih, inggih punika?
4. Punapa ingkang dipunpadosi(dimaksud) ater-ater punika?
5. Ater-ater anuswara cacahipun wonten 4, punapa mawon lan paringi tuladhanipun!

SOAL UTS GANJIL AQIDAH KELAS 9

I. Pilihlah jawaban yang paling tapat dengan cara memberi tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d pada lembar jawaban yang tersedia !

1. Iman kepada hari kiamat termasuk rukun iman yang ke ….
a. Tiga c. Lima
b. Empat d. Enam
2. Hari kiamat juga sering disebut dengan yaumul ba’ats yang artinya .....
a. Hari penuaian janji c. Hari pembalasan
b. Hari penimbangan d. Hari kebangkitan
3. Menurut Al Qur’an, kiamat pasti akan datang, seperti yang diterangkan dalam al qur’an surat .......
a. Al Baqarah ayat 7 c. Al Hajj ayat 7
b. Al Maidah ayat 17 d. Al Fath ayat 17
4. Kematian seseorang, gempa bumi, tsunami, dan bencana alam lain merupakan contoh dari .....
a. Kiamat sughra c. Kiamat kubra
b. Kiamat akbar d. Kiamat sesungguhnya
5. Di bawah ini yang merupakan contoh kiamat besar adalah .....
a. Bencana tsunami c. Kematian masal dalam kecelakaan
b. Bom bunuh diri d. Kiamat itu sendiri
6. Hari kiamat tidak akan datang sebelum munculnya ya’juj dan ma’juj artinya......
a. Umat yang suka merusak dan menghancurkan
b. Orang-orang yang suka berdusta
c. Umat yang suka penipuan
d. Orang-orang yang suka melakukan pembunuhan
7. Hari penghitungan amal perbuatan manusia setelah di hari akhir adalah ....
a. Yaumul mizan c. Yaumul mahsyar
b. Yaumul hisab d. Yaumul ba’ats
8. Kejadian hari kiamat diawali dengan adanya tiupan sangkakala oleh malaikat ….
a. Jibril c. Izrail
b. Mikail d. Israfil
9. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍAyat disamping merupakan dalil yang berkenaan tentang ….
a. Yaumul khuruj c. Yaumul kabir
b. Yaumud din d. Yaumul fathi
10. Alam pemisah antara kehidupan alam dunia dan akhirat adalah ….
a. Alam fana c. Alam akhirat
b. Alam barzah d. Alam dunia
11. Hari akhir dimana manusia panggil memanggil disebut.........
a. Yaumut tanad c. Yaumul khulud
b. Yaumul hasrah d. Yaumul fasli
12. Munculnya binatang melata yang berbicara pada manusia tercantum dalam Al-Qur’an ........
a. Q. S. Al-Anbiya’: 96 c. Q. S. Al-Hajj: 7
b. Q. S. An-Naml: 82 d. Q. S. Al-Baqarah: 23
13. Keputusan Allah mengenai surga dan neraka ditentukan berdasarkan ..........
a. Kekuatan manusia bekerja c. Segala amal dan ibadah manusia
b. Banyaknya kekayaan d. Hubungan manusia dengan Allah
14. Ketika dibangkitkan dari kubur bentuk tubuh manusia berbeda-beda, tergantung dari.....
a. Kekayaannya c. Kejujurannya
b. Kepandaiannya d. Keimanannya
15. Manusia akan merasakan nikmat atau siksa kubur di..................
a. Alam barzah c. Neraka
b. Surga d. Padang masyar
16. Orang yang menerima catatan amal perbuatannya dari sebelah kanan, maka ...........
a. Pemeriksaan selesai c. Pemeriksaan yang menakutkan
b. Pemeriksaan yang mudah d. Pemeriksaan yang lama
17. Adapun minuman penghuni neraka yaitu...........
a. Madu yang melezatkan c. Yaqum
b. Nanah yang sangat panas d. Khamer / bir
18. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah tidak akan masuk surga, sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Hal tersebut diterangkan di dalam Al-Qur’an surat........
a. Al-Isra’ ayat: 97 c. Al-Mumtahanah ayat: 3
b. Muhammad ayat: 15 d. Al-A‘raf ayat: 40
19. Setelah manusia dibangkitkan dari kuburnya, semua akan digiring dan dikumpulkan menuju tempat yang disebut ................
a. Masyar c. As- Sa’ah
b. Mizan d. Al- Kubra
20. Tempat di akhirat yang berguna untuk menyiksa hamba yang kafir adalah....
a. Surga c. Neraka
b. Barzah d. Masyar

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar dan jelas !

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan iman kepada hari kiamat itu ?
2. Sebutkan tanda-tanda kiamat kubra atau kiamat besar ?
3. Apa arti dari yaumul fathi, yaumul fasli, yaumud din, dan yaumul khuruj ?
4. Tulislah ayat tentang hari akhir yaitu Q. S. Al-Hajj ayat 7 ?
5. Sebutkan dan jelaskan alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir ?

SOAL AQIDAH KELAS 8

I. Pilihlah jawaban yang paling tapat dengan cara memberi tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d pada lembar jawaban yang tersedia !

1. Apakah arti beriman kepada kitab Allah?
a. Percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-Nya
b. Memegang dan mencium kitab
c. Mengikat dengan baik
d. Ingakar terhadapnya
2. Apakah pengertian kitab jelaskan….?
a. Wahyu Allah kepada Rasul yang harus disampaikan manusia
b. Bacaan indah
c. Bukti keagungan-Nya
d. Indahnya sesuatu
3. Apakah persamaan dari kitab dan suhuf jelaskan… ?
a. Sama-sama wahyu Allah c. Kitab dibukukan suhuf tidak
b. Kitab wajib di sampaikan suhuf tidak d. Kitab sangat lengkap
4. Kitab taurat diturunkan diturunkan kepada Nabi…?
a. Nabi Isa c. Nabi Sis
b. Nabi Musa d. Nabi Muhamad SAW
5. Apakah berbedaan antara kitab dan suhuf..?
a. Sama-sama wahyu Allah c. Kitab dan suhuf firman Allah
b. Kitab harus disampaikan suhuf tidak d. Kitab suci
6. Kitab zabur diturunkan kepada kepada Nabi…?
a. Musa c. Dawud
b. Isa d. Idris
7. Tahan menghadapi cobaan adalah pengertian dari ..?
a. Ikhlas c. Qanaah
b. Sabar d. Syukur
8. Rizqi manusia semua sudah ditentukan oleh Allah namun manusia tidak bisa berpangku tangan untuk memperolehnya dibutuhkan …?
a. Ikhlas c. Tawakal
b. Ikhtiar d. Tahan uji
9. Menyerahkan segala sesuatu kepada Allah setelah berusaha dengan sungguh-sungguh dinamakan….?
a. Ihktiar c. Qonaah
b. Tawakal d. Tawadhu
10. Orang yang selalu mementingkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan nasib orang lain di namakan?
a. Putus asa c. Tawakal
b. Ananiah d. Sabar
11. Habis atau hilang harapan seseorang dinamakan ?
a. Ananiah c. Sabar
b. Putus asa d. Tawakal
12. Apakah yang dinamakan ghadob….?
a. Marah c. Putus asa
b. Murung d. Santun
13. Orang yang berpendapat bahwa harta yang ia dapat dari hasil jeripayah sendiri, ia suka menumpuk harta sikap ini dinamakan…?
a. Tamak c. Putus asa
b. Istiqamah d. Ananiah
14. Salah satu akhlak yang tercela di bawah ini adalah …?
a. Qanaah c. Takabur
b. Ikhtiar d. Sabar
15. Yang menyebabkan orang takabur adalah…?
a. Kecantikan/ketampanan c. Kelemahan
b. Kesopanan d. Ketidak sempurnaan
16. Bekerjalah untuk diniamu seakan-akan engkau akan…?
a. Mati esok hari c. Bahagia selamanya
b. Hidup selamanya d. Memiliki dunia ini
17. Kaya itu bukanlah kaya harta, tetapi kaya …
a. Hati c. Amal
b. Ilmu d. Saudara
18. Berterimakasih terhadap Allah atas segala nikmat Allah yang diberikan kepadanya adalah…
a. Qanaah c. Sabar
b. Syukur d. Tawakal
19. Salah satu pokok isi kandungan al-Quran adalah….?
a. Ajaran tentang muamalah c. Ajaran hidup tercela
b. Ajaran hidup mewah d. Ajran hidup enak
20. Sama’ adalah sifat wajib Allah SWT yang berarti ………..
a. Melihat c. Berfirman
b. Mendengar d. Berdiri sendiri

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar dan jelas !

1. Sebutkan nama lain dari al-Quran beserta artinya?
2. Tuliskan ayat /surat yang pertama turun dari al-Quran?
3. Sebtkan 3. akhlak tercela disertakan artinya?
4. Sebutkan dan jelaskan 3 akhlak tepuji bagi diri sendiri?
5. Jelaskan pengertian dari al-Kitab dan suhuf?

soal aqidah kelas 7

I. Pilihlah jawaban yang paling tapat dengan cara memberi tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d pada lembar jawaban yang tersedia !

1. Apakah pengertian akidah menurut bahasa ?
a. Mengikat\mengadakan perjanjian c. Keyakinan
b. Memikat d. Kedermawaan
2. Akidah berasal dari bahasa Arab akar kata dari ?
a. Waa’da yai’du c. A’koda ya’kidu a’qdan
b. Nasara yansuru d. Al-ladzina
3. Apakah pengertian akidah Islam secara istilah ?
a. Dasar yang harus tidak di yakini oleh seseorang
b. Dasar yang harus di yakini oleh orang islam
c. Pujian terhadap tuhan
d. Berbuat baik
4. Apakah pengertian Iman ?
a. Pasrah c. Percaya
b. Patuh d. Mengikat
5. Apakah pengertian Islam secara bahasa?
a. Melakukan kebaikan c. Patuh, berserah diri, selamat
b. Melakukan kebajikan d. Percaya
6. Apakah pengertian Ihsan menurut bahasa?
a. Berbuat baik c. Yakin
b. Percaya d. Patuh
7. Akar kata dari Ihsan adalah ?
a. Khasana, yukhsinu c. Nashora yansuru
b. Waa’da yau’du d. Akhada yakhudu
8. Apakah tujuan akidah Islam?
a. Agar manusia berbuat baik
b. Mempertahankan dan mengembangkan dasar ketuhanana yang sudah ada sejak lahir
c. Melakukan kebaikan
d. Memberi perhatian
9. Bagaimanakah hubungan antara Iman Islam dan Ihsan?
a. Bagai hubungan segitija sama sisi c. Bagai kacang dan kulit
b. Bagai hubungan kucing dan tikus d. Bagai ketela dan jagung
10. Ada berapakah sifat mustahil bagi Allah?
a. 20 c. 1
b. 30 d. 11
11. Ada berapakaah sifat wajib bagi Allah?
a. 22 c. 20
b. 23 d. 21
12. Apakah artinya tauhid menurut bahasa?
a. Mengesakan kepada Allah c. Meninggalkan larangan Allah
b. Berbuat baik kepada Allah d. Mencintai Allah
13. Apakah maksud dari Khauf?
a. Jauh dari Allah c. Takut kepada Allah
b. Dekat kepada Allah d. Menangis karena Allah
14. Apakah arti dari sifat wajib Allah yang berbunyi wujud?
a. Allah mustahil tiada c. Allah tidak beranak
b. Allah pasti ada d. Allah tidak beristri
15. Beribadah kepada Allah seakan melihatNya/merasa yakin dilihatNya di sebut?
a. Iman c. Ihsan
b. Islam d. Mualap
16. Apakah arti dari dari sifat mustahil allah yang berbunyi Hudust?
a. Kekal c. Indah
c. Baru d. Nyaman
17. Apakah arti dari sifat wajib allah yang berbunyi kiamuhu binafsihi ?
a. Allah butuh bantuan manusia c. Allah ada
b. Allah berdiri sendiri d. Allah kekal
18. Ada berapa sifat wajib bagi Allah?
a. 23 c. 24
b. 20 d. 21
19. Apakah arti dari sifat mustahil Allah yang berbunyi Fana’?
a. Kekal c. Binasa
b. Rusak d. Abadi
20. Apakah yang dimaksud dalil nakli?
a. Dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist
b. Dalil yang bersumber dari akal pikiran manusia
c. Dalil yang bersumber dari alam
d. Dalil yang bersumber dari pengalaman

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar dan jelas !

1. Apakah yang dimaksud dengan Ihsan jelaskan?
2. Sebutkan sifat wajib bagi Allah 5 disertakan artinya?
3. Sebutkan Allah terpuji bagi Allah 3 jelaskan?
4. Sebutkan tujuan dari Akidah Islam?
5. Sebutkan sifat jaiz bagi Allah tulis dan artikan?

SOAL FIQIH KELAS 9 SMSTR 1

A. BERILAH TANDA SILANG PADA SALAH SATU JAWABAN YANG BENAR !
1. Jual beli berasal dari kata arab ..
a. Al baiu
b. Al diin
c. Al ju’u
d. Al jualu
2. Praktik jual beli yang paling sederhana dikenal dengan istilah ..
a. Cutter
b. Barter
c. Carter
d. Barometer
3. Hukum jual beli..
a. Wajib
b. Sunnah
c. Mubah
d. Haram
4. Jual-beli yang hukumnya menjadi haram apabila ada unsur..
a. Menolong
b. Memberi
c. Kerjasama
d. Kemaksiatan
5. Ayat Al-Qur’an tentang jual beli terdapat di ..
a. QS Al-baqarah:275
b. QS Al-baqarah:276
c. QS Al-baqarah:277
d. QS Al-baqarah:278
6. Yang bukan rukun jual beli..
a. Penjual
b. Pembeli
c. Nilai tukar
d. Petugas pasar
7. Serah terima antara penjual dan pembeli dinamakan ..
a. Ijab qabul
b. Ijab makbul
c. Akad ijab
d. Akad qabul
8. Dalam hukum Islam, nilai tukar disebut ..
a. As-samil
b. As-saman
c. As-salam
d. As-saham
9. Jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya disebut jual beli ..
a. Garar
b. Fasid
c. Batil
d. Sahih
10. Jual beli yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi disebut ..
a. Garar
b. Fasid
c. Batil
d. Sahih
11. Jual beli yang syarat dan rukunnya terpenuhi tetapi ada hal-hal yang menyebabkan jual beli itu terlarang disebut ..
a. Garar
b. Fasid
c. Batil
d. Sahih
12. Jual beli salam disebut juga ..
a. Jual beli kontan
b. Jual beli kredit
c. Jual beli pesanan
d. Jual beli sewa
13. Jual beli dengan sistem ijon hukumnya ..
a. Wajib
b. Haram
c. Sunnah
d. Mubah
14. Di bawah ini jual beli yang dilarang, kecuali..
a. Jual beli minuman keras dan alat perjudian
b. Menjual anak binatang dalam perut induknya
c. Menjual ikan dalam kolam
d. Menjual buah masih di pohonnya
15. Jual beli barang hasil timbunan termasuk jual beli yang..
a. Sah tetapi terlarang
b. Tidak sah dan terlarang
c. Sah dan tidak terlarang
d. Tidak terlarang
16. Menurut bahasa ‘khiyar’ berarti..
a. Memihak
b. Memilih
c. Menjual
d. Membeli
17. Khiyar hukumnya ..
a. Wajib
b. Sunnah
c. Mubah
d. Haram
18. Di bawah ini tidak termasuk jenis khiyar..
a. Khiyar majlis
b. Khiyar syarat
c. Khiyar ‘aibi
d. Khiyar rukun
19. Kerjasama dalam bentuk pinjaman modal tanpa bunga dengan perjanjian bagi hasil sesuai dengan perjanjian bersama disebut ..
a. Jual beli
b. Khiyar
c. Qiradh
d. Sewa menyewa
20. Pinjaman modal yang diberikan kepada para pedagang kecil dengan system pengembalian skali dalam seminggu dan tanpa tanggungan atas jaminan dinamakan..
a. Kredit Candak Kulak (KCK)
b. Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)
c. Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP)
d. Kredit Pedagang Kecil (KPK)
21. Menurut bahasa riba berarti ..
a. Tambahan
b. Pungutan
c. Paksaan
d. Pengurangan
22. Pengambilan tambahan pada pratek riba merupakan perbuatan ..
a. Terpuji
b. Terkutuk
c. Termulia
d. Terlanjur
23. Menukar bensin 2 liter dengan bensin 2,5 liter termasuk ..
a. Riba fudhul
b. Riba qordhi
c. Riba yad
d. Riba nasa (nasiyah)
24. Riba yad disebut juga ..
a. Riba fudhul
b. Riba qordhi
c. Riba yad
d. Riba ba’i
25. Meminjamkan uang dengan meminta keuntungan sedikit termasuk..
a. Riba fudhul
b. Riba qordhi
c. Riba yad
d. Riba nasa (nasiyah)
26. Menjual barang yang baru dibeli namun belum diterimanya termasuk..
a. Riba fudhul
b. Riba qordhi
c. Riba yad
d. Riba nasa (nasiyah)
27. Meminta tambahan karena terlambat membayar termasuk..
a. Riba fudhul
b. Riba qordhi
c. Riba yad
d. Riba nasa (nasiyah)
28. Riba fudhul disebut juga ..
a. Riba amil
b. Riba fadhil
c. Riba kamil
d. Riba jamil
29. Hukum riba adalah..
a. Haram
b. Makruh
c. Mubah
d. Wajib
30. Undang-undang yang mengatur tentang perbankan adalah ..
a. UU perbankan nomor 10 tahun 1998
b. UU perbankan nomor 11 tahun 1998
c. UU perbankan nomor 12 tahun 1998
d. UU perbankan nomor 13 tahun 1998
31. Lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa adalah ..
a. Bank
b. PT
c. Asuransi
d. Askes
32. Dalam perbankan dikenal istilah funding maksudnya..
a. Membagikan dana
b. Menumpuk dana
c. Menyalurkan dana
d. Menghimpun dana
33. Bank yang menggunakan sistem bagi hasil adalah..
a. Bank haji
b. Bank mujslim
c. Bank Indonesia
d. Bank syari’ah
34. Dalam istilang asing, bagi hasil disebut juga ..
a. Profit acounting
b. Profit modeling
c. Profit warning
d. Profit sharing
35. Orang yang makan riba sama halnya memasukkan ...ke dalam perut.
a. Uang
b. Buah
c. Api
d. Air
36. Hukum bagi hasil adalah..
a. Halal
b. Haram
c. Mubah
d. Sunnah
37. Hukum dilarangnya riba terdapat dalam Qur’an surat..
a. Al-Baqarah:275
b. Al-Baqarah:276
c. Al-Baqarah:277
d. Al-Baqarah:278
38. Riba akan menimbulkan sifat ananiyah, maksudnya..
a. Kebersamaan
b. Egoisme
c. Mandiri
d. Optimisme
39. Yang mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank tidak sesuai syari’ah adalah ..
a. PP Masyumi
b. PP Muhammadiyah
c. PBNU
d. MUI
40. PBNU memutuskan haram terhadap riba melalui lembaga ....NU.
a. Majlis musyawarah pimpinan
b. Dewan syari’ah nasional
c. Lajnah bahsul masail
d. Majlis tarjih
41. Prinsip jual beli menurut Islam..
a. Suka sama suka
b. Saling pengertian
c. Ada barang
d. Ada perjanjian yang sah
42. Yang bukan termasuk pengertian khiyar adalah ..
a. Boleh memiliki satu diantara dua
b. Tawar menawar barang
c. Menarik kembali
d. Tidak jadi beli
43. Salah satu hikmah disyari’atkannya khiyar adalah..
a. Mempermudah transaksi jual beli
b. Barang yang diterima pembeli dengan uang tunai
c. Mendapat barang dengan cepat dan mudah
d. Jual beli berlangsung atas kehendak penjual dan pembeli
44. Pengusaha muslim dalam melakukan jual belinya selalu selalu didasari pada tujuan hidup yakni..
a. Ibadah
b. Tawakal
c. Kejujuran
d. Tidak kikir
45. Orang yang menjalankan modal kerjasama qiradh disebut dengan..
a. Muqridh
b. Mutaqin
c. Mukhlisin
d. Muqtaridh
46. Sebagai tempat tempat untuk menyimpan uang dan meminjam uang merupakan salah satu ..
a. Hukum bank
b. Fungsi bank
c. Kesenangan bank
d. Pantangan bank
47. Salah satu bank syari’ah adalah BMI. BMI kepanjangannya..
a. Bank Muamalat Indonesia
b. Bank Muamalat Islam
c. Bank Mandiri Islam
d. Bank Mandiri Indonesia
48. Berikut ini yang tidak termasuk istilah sejenis riba adalah..
a. Bunga bank
b. Induk bank
c. Bunga bank
d. Renten
49. Jika barang yang dipinjamkan untuk perbuatan syubhat, maka hukum pinjam memimjam menjadi..
a. Sunnah
b. Mubah
c. Makruh
d. Haram
50. Menukar uang 2 gram emas dengan sejumlah uang termasuk ..
a. Riba yad
b. Riba nasiah
c. Bukan riba
d. Riba fudhul
51. Menyembelih hewan qurban hukumnya..
a. Wajibain
b. Wajib kifayah
c. Sunah ghairu muakad
d. Sunah muakad
52. Binatang yang tidak boleh dijadikan qurban
a. Kuda
b. Kerbau
c. Onta
d. Beruang
53. Hari yang diperbolehkan menyembelih qurban
a. 10 Dzulhijjah
b. 11 Dzulhijjah
c. 12 Dzulhijjah
d. 10 Muharam
54. Qurban 1 sapi boleh digunakan untuk …..orang
a. 5
b. 6
c. 7
d. 8
55. Tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah dinamakan hari...
a. Tasmiyah
b. Tasyriq
c. Tasyakur
d. Tasamuh

B. JAWABLAH PERTANYAAN-PERTANYAAN DI BAWAH INI !
56. Sebutkan 3 macam hewan qurban!
57. Apa yang kamu ketahui tentang:
a. Khiyar ru’yah
b. Khiyar majlis
58. Sebutkan hikmah jual beli ! 2 saja !
59. Sebutkan macam-macam riba ! jelaskan!
60. Tulislah penggalan ayat tentang jual beli !

SOAL FIQIH KELAS 8 SMSTR 1

A. Pilihlah jawaban a,b,c, atau d dengan tepat!

1. Syukur menurut bahasa artinya ...
a. Do’a
b. Terima kasih
c. Bacaan
d. Permintaan
2. Tilawah menurut bahasa artinya ...
a. Do’a
b. Terima kasih
c. Bacaan
d. Permintaan
3. Sahwi menurut bahasa artinya ...
a. Terima kasih
b. Ingat
c. Lupa
d. Lupa-lupa ingat
4. Hukum sujud syukur adalah ...
a. Wajib
b. Sunnah
c. Makruh
d. Jaiz/mubah
5. Hukum sujud tilawah adalah ...
a. Wajib
b. Wajib kifayah
c. Sunah
d. Jaiz/mubah
6. Hukum sujud sahwi adalah ...
a. Wajib
b. Wajib kifayah
c. Sunah
d. Jaiz/mubah
7. Syarat untuk melakukan sujud tilawah adalah ...
a. Kotor
b. Suci
c. Gembira
d. Takut
8. Sujud syukur dilaksanakan sebanyak ...
a. Sekali
b. Dua kali
c. Tiga kali
d. Empat kali
9. Sujud sahwi dilakukan ... Salam.
a. Bersama
b. Ketika
c. Sesudah
d. Sebelum
10. Sujud sahwi dilakukan setelah ...
a. Rukuk
b. Sujud
c. Tasyahud awal
d. Tasyahud akhir
11. Sujud tilawah dilakukan karena membaca atau mendengar ...
a. Ayat kursi
b. Ayat-ayat cinta
c. Ayat sajdah
d. Ayat qur’an
12. Di dalam Al-Qur’an, ayat-ayat sajdah ada ... Ayat
a. 10
b. 15
c. 20
d. 25
13. Sujud syukur dilakukan karena ...
a. Mendapat nikmat
b. Terhindar dari musibah
c. Mendapat musibah
d. Mendapat nikmat dan terhindar dari musibah
14. Ragu terhadap bilangan rakaat shalat merupakan salah satu sebab melakukan ...
a. Sujud witir
b. Sujud tilawah
c. Sujud syukur
d. Sujud sahwi
15. Sujud yang boleh dilakukan di dalam atau di luar shalat adalah ...
a. Sujud witir
b. Sujud tilawah
c. Sujud syukur
d. Sujud sahwi
16. Puasa menurut bahasa artinya ..
a. Shaum
b. Menahan
c. Menyengaja
d. Membatalkan
17. Puasa nazar termasuk kedalam puasa ..
a. Sunnah
b. Makruh
c. Wajib
d. Haram
18. Puasa khusus hari jumat termasuk puasa ..
a. Sunnah
b. Makruh
c. Wajib
d. Haram
19. Makan sahur termasuk ..
a. Sunnah puasa
b. Syarat puasa
c. Rukun puasa
d. Makruh puasa
20. Dalil yang mewajibkan puasa adalah ..
a. Qs Al-baqarah : 182
b. Qs Al-baqarah : 184
c. Qs Al-baqarah : 186
d. Qs Al-baqarah : 187
21. Islam merupakan ..
a. Syarat sah puasa
b. Sunnah puasa
c. Rukun puasa
d. Makruh puasa
22. Niat merupakan..
a. Syarat sah puasa
b. Sunnah puasa
c. Rukun puasa
d. Makruh puasa
23. Mengakhirkan makan sahur merupakan ..
a. Syarat sah puasa
b. Sunnah puasa
c. Rukun puasa
d. Makruh puasa
24. Mencicipi makanan merupakan ..
a. Syarat sah puasa
b. Sunnah puasa
c. Rukun puasa
d. Makruh puasa
25. Baligh merupakan ..
a. Syarat sah puasa
b. Sunnah puasa
c. Rukun puasa
d. Makruh puasa
26. Membaca do’a ketika berbuka merupakan..
a. Syarat sah puasa
b. Sunnah puasa
c. Rukun puasa
d. Makruh puasa
27. Diantara hal yang membatalkan puasa adalah..
a. Niat
b. Makan sahur
c. Berkata kotor
d. Haid atau nifas
28. Murtad adalah orang yang keluar dari..
a. Agama islam
b. Masjid
c. Rumah
d. sekolah
29. Merokok merupakan hal yang …dalam puasa.
a. Sunah
b. Wajib
c. Haram
d. Makruh
30. Romadhon menurut bahasa artinya..
a. Pembakaran
b. Pendinginan
c. Penghilangan
d. penghapusan
31. Maksud dari hisab adalah..
a. menyempurnakan
b. melihat bulan
c. menghitung
d. menghitung dengan ilmu falaq
32. Arti dari rukhsah adalah..
a. diberatkan
b. diringankan
c. digandakan
d. dihapuskan
33. Orang yang diperbolehkan tidak puasa..
a. musafir
b. orang baligh
c. orang Islam
d. orang dewasa
34. Orang yang sedang bepergian jauh disebut..
a. Jihad
b. Ulama
c. Mumayis
d. Musafir
35. Wajib mengqada puasa pada hari lain berlaku bagi orang di bawah ini, kecuali..
a. Orang sakit
b. Musafir
c. Wanita hamil
d. Lanjut usia
36. Puasa yang dilakukan karena jaji akan melakukannya dengan niat ibadah adalah pengertian puasa..
a. Romadhon
b. Asy-syuro
c. Nazar
d. Sya’ban
37. Puasa yang dikerjakan pada tanggal 9 dzulhijjah adalah puasa ..
a. Arofah
b. Asy-syuro
c. Nazar
d. Sya’ban
38. Puasa yag dikerjakan pada tanggal 10 muharam adalah puasa..
a. Romadhon
b. Asy-syuro
c. Nazar
d. Sya’ban
39. Puasa yang dikerjakan pada bulan sya’ban adalah puasa..
a. Romadhon
b. Asy-syuro
c. Nazar
d. Sya’ban
40. Denda atau hukuman bagi orang yang melanggar hukum agama disebut.
a. Fidyah
b. Kafarat
c. Rukhsoh
d. Tabiat
41. Tebusan, barang sebagai penebus karena meninggalkan puasa disebut..
a. Fidyah
b. Kafarat
c. Rukhsoh
d. Tabiat
42. Terhindar dari musibah merupakan sebab dilakukannya sujud..
a. Syukur
b. Tilawah
c. Sahwi
d. Shalat
43. Membaca ayat-ayat sajdah merupakan sebab dilakukannya sujud
a. Syukur
b. Tilawah
c. Sahwi
d. Shalat
44. Maksud dari istikmal adalah..
a. menyempurnakan
b. melihat bulan
c. menghitung
d. menghitung dengan ilmu falaq
45. Maksud dari hisab adalah ..
a. menyempurnakan
b. melihat bulan
c. menghitung
d. menghitung dengan ilmu falaq
46. Ilmu falaq juga disebut dengan ..
a. Ilmu astronomi
b. Ilmu astrologi
c. Ilmu geografi
d. Ilmu geologi
47. Menyempurnakan bilangan bulan sya’ban sampai 30 hari dalam menentukan awal bulan romadhon adalah pengertian dari ..
a. Hisab
b. Ru’yah
c. Istikmal
d. Shaum
48. Melihat bulan sabit dengan mata kepala yang menandakan datangnya tanggal satu di awal bulan ramadhan adalah pengeretian dari ..
a. Hisab
b. Ru’yah
c. Istikmal
d. Shaum
49. Menggunakan perhitungan ilmu falaq dalam menentukan awal bulan ramadhan adalah pengertian dari..
a. Hisab
b. Ru’yah
c. Istikmal
d. Shaum
50. Puasa yang dilakukan pada bulan ramadhan disebut puasa..
a. Ramadhan
b. Asy-syura
c. Sya’ban
d. Arafah
51. Puasa ramadhan meerupakan rukun islam yang ke-
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5
52. Orang lanjut usia diperbolehkan untuk tidak berpuasa tetapi ia harus..
a. Mengqada
b. Membayar fidyah
c. Mengqada dan membayar fidyah
d. Menjamak
53. Wanita hamil dan menyusui anaknya yang takut berbahaya bagi anaknya diperbolehkan tidak berpuasa tetapi ia harus..
a. Mengqada
b. Membayar fidyah
c. Mengqada dan membayar fidyah
d. Menjamak
54. Puasa sunah yang dilakukan secara berselang seling adalah puasa..
a. Sya’ban
b. Asy-syuro
c. Nazar
d. Dawud
55. Puasa sunah di bulan Sya’ban sebanyak..
a. 6 hari
b. 6 bulan
c. 3 hari
d. 3 bulan

B. JAWABLAH PERTANYAAN DI BAWAH INI !
56. Jelaskan pengertian sujud syukur !
57. Jelaskan pengertian sujud tilawah !
58. Apa sebab dilakukanya sujud tilawah ?
59. Apa sebab dilakukannya sujud syukur ?
60. Sebutkan 3 contoh puasa sunnah !

SOAL FIQIH KELAS 7 SEMESTER I

A. PILIHLAH JAWABAN A,B,C, ATAU D DENGAN TEPAT!
1. Kata taharah menurut bahasa berarti ..
a. Bersuci atau hal kebersihan
b. Berhaji dan kurban
c. Berpuasa dan zakat
d. Shalat dengan khusyuk
2. Menyucikian diri dari najis dan hadas agar sah menjalankan ibadah adalah pengertian taharah secara ....
a. Bahasa
b. Istilah
c. Istilah ulama fiqih
d. Mutlak
3. Di bawah ini termasuk pembahasan taharah, kecuali ..
a. Bersuci dari hadas
b. Bersuci dari najis
c. Bersuci dari kotoran
d. Bersuci dari barang haram
4. Bersuci yang khusus berkaitan dengan kesucian badan disebut
a. Bersuci dari hadas
b. Bersuci dari najis
c. Bersuci dari kotoran
d. Bersuci dari barang haram
5. Bersuci yang tidak hanya berkaitan dengan kesucian badan, tetapi juga pakaian dan tempat disebut ..
a. Bersuci dari hadas
b. Bersuci dari najis
c. Bersuci dari kotoran
d. Bersuci dari barang haram
6. Suatu keadaan tidak suci pada diri seseorang disebut .................
a. Thaharah
b. Najis
c. Hadas
d. Kotoran
7. Menyucikan diri, badan dan pakaian dari kotoran, najis, dan hadas disebut......
a. Thaharah
b. Najis
c. Hadas
d. Kotoran
8. Suatu benda kotor yang mencegah syahnya mengerjakan ibadah disebut .........
a. Thaharah
b. Najis
c. Hadas
d. Kotoran
9. Dibawah ini adalah macam-macam alat bersuci, kecuali ..
a. Debu
b. Batu
c. Air
d. Pasir
10. Batu yang dipersyaratkan untuk bersuci adalah batu yang ..
a. Bersisi 3/berjumlah 3 batu
b. Berasal dari kali
c. Digosokkan 3 kali
d. Halus dan mahal
11. Di bawah ini termasuk sebab orang berhadas kecil, kecuali .......
a. Kentut
b. Haid
c. Hilang akal
d. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan
12. Pembagian air menurut ulama fiqih dibedakan menjadi ...macam
a. 2
b. 4
c. 6
d. 8
13. Air yang suci dan menyucikan disebut juga ..
a. Tohir
b. Tohir mutohir
c. Tohir ghairu mutohir
d. Ghoiru mutohir
14. Air yang sah digunakan untuk bersuci antara lain, kecuali ..
a. Air hujan
b. Air laut
c. Air sumur
d. Air sabun
15. Dibawah ini air tohir ghoiru mutohir, kecuali ..
a. Air kelapa
b. Air kopi
c. Air susu
d. Air salju
16. Air sedikit yang terkena najis disebut ..
a. Tohir mutohir
b. Tohir ghoiru mutohir
c. Mustakmal
d. Mutanajis
17. Air itu tidak dinajisi sesuatu kecuali apabila berubah ..
a. Rasa
b. Warna
c. Bau
d. A, B, C benar semua
18. Dalam hukum Islam, hadas ada dua macam yaitu hadas ...
a. Besar dan kecil
b. Tinggi dan rendah
c. Jelas dan samar
d. Ainiyah dan hukmiyah
19. Air yang sudah digunakan untuk bersuci disebut .......
a. Musyammas
b. Mutlak
c. Mustakmal
d. Mutanajjis
20. Air yang terjemur matahari dinamakan air ...
a. Musyammas
b. Mutlak
c. Mustakmal
d. Mutanajjis
21. Air laut termasuk air ....
a. Musyammas
b. Mutlak
c. Mustakmal
d. Mutanajjis
22. Air kencing bayi perempuan termasuk ...
a. Najis mukhafafah
b. Najis mughaladzah
c. Najis mutawasithah
d. Hadas besar
23. Di bawah ini tidak termasuk alat bersuci ...
a. Air
b. Batu
c. Tisue
d. Sabun
24. Najis yang tampak nyata warna, bau dan rasanya disebut ..
a. Najis mukhafafah
b. Najis mughaladzah
c. Najis ainiyah
d. Najis hukmiyah
25. Najis yang tidak tampak nyata warna, bau dan rasanya tetapi dihukumi najis disebut ....
a. Najis mukhafafah
b. Najis mughaladzah
c. Najis ainiyah
d. Najis hukmiyah
26. Salah satu sebab orang berhadas besar adalah ...
a. Mandi
b. Haid
c. Buang air besar
d. Buang air kecil
27. Yang termasuk hadas kecil yaitu ..
a. Keluar sesuatu dari qubul atau dubur
b. Keluar sperma
c. Meninggal
d. Menstruasi
28. Yang termasuk hadas besar yaitu ..
a. Wiladah
b. Hilang akal
c. Bersentuhan kulit lak-laki dengan perempuan dewasa
d. Menyentuh qubul atau dubur dengan telapak tangan
29. Darah yang keluar dari rahim wanita pada saat melahirkan dinamakan ..
a. Sperma
b. Menstruasi
c. Nifas
d. Wiladah
30. Darah yang keluar dari rahim wanita setelah melahirkan dinamakan ..
a. Sperma
b. Menstruasi
c. Nifas
d. Wiladah
31. Najis kelas berat disebut .....
a. Najis mukhafafah
b. Najis mughaladzah
c. Najis ainiyah
d. Najis hukmiyah
32. Najis kelas menengah (sedang ) disebut ....
a. Najis mukhafafah
b. Najis mughaladzah
c. Najis mutawasithah
d. Najis ainiyah
33. Cara bersuci dari hadas kecil dengan cara ....
a. Mandi
b. Wudlu
c. Tayamum
d. Istinja’
34. Cara bersuci dari hadas besar dengan cara ....
a. Mandi
b. Wudlu
c. Tayamum
d. Istinja’
35. Jika tidak ada air,maka kita boleh bersuci dengan cara .....
a. Mandi
b. Wudlu
c. Tayamum
d. Istinja’
36. Membersihkan najis dari qubul atau dubur dengan batu atau sejenisnya disebut..
a. Mandi
b. Wudlu
c. Tayamum
d. Istinja’
37. Di bawah ini adalah alat beristinjak, kecuali.....
a. Air
b. Batu
c. Tisue
d. Kain
38. Salah satu adab (sopan santun ) buang air adalah ....
a. Menghadap kiblat
b. Mendahulukan kaki kanan ketika masuk wc
c. Membaca do’a
d. Buang air di bawah pohon
39. Wudlu menurut bahasa berarti ..
a. Bersih
b. Putih
c. Menyiram
d. Ibadah
40. Sebagian perbuatan diantara tatacara wudlu yang apabila ditinggalkan wudlunya sah tetapi kurang sempurna adalah pengertian ..... Wudlu.
a. Rukun
b. Syarat
c. Sunnah
d. Batal
41. Dibawah ini rukun wudlu, kecuali ..
a. Niat
b. Membaca basmalah
c. Membasuh muka
d. Tartib/tertib
42. Mendahulukan yang dahulu dan mengakhirkan yang akhir adalah pengertian ..
a. Niat
b. Rukun
c. Sunnah
d. Tartib/tertib
43. Di bawah ini sunnah wudlu, yaitu ...
a. Membaca basmalah, berkumur, istinsyar (menghisap dan mengeluarkan kembali air dari hidung)
b. Mendahulukan anggota kiri, tayamun, membasuh anggota wudlu tiga kali
c. Membaca hamdalah, berdoa sesudah wudlu, mengucurkan air
d. Melebih-lebihkan air, berwudlu sambil berdoa, menghadap kiblat
44. Mengusap kedua telinga dalam wudlu termasuk .....wudlu.
a. Rukun
b. Syarat
c. Sunnah
d. Batal
45. Yang dimaksud hal-hal yang membatalkan wudlu adalah hal-hal ..
a. Menghalangi wudlu
b. Menggugurkan wudlu
c. Menghiasi wudlu
d. Menyempurnakan wudlu
46. Orang yang memimpin shalat jama’ah dinamakan...
a. Umaro’
b. Makmum
c. Imam
d. Masbuk
47. Orang yang mengikuti pemimpin shalat jama’ah dinamakan ..
a. Umaro’
b. Makmum
c. Imam
d. Masbuk
48. Kata “jama’ah” secara bahasa artinya..
a. Bersama-sama
b. Rombongan
c. Berkumpul
d. Mengikuti
49. Hukum shalat jama’ah adalah...
a. Wajib ain
b. Wajib kifayah
c. Sunah ghairu muakad
d. Sunah muakad
50. Waria/banci sah menjadi imam apabila makmumnya...
a. Laki-laki dan perempuan
b. Perempuan saja
c. Laki-laki saja
d. Waria saja
51. Imam membaca fatihah dan surat dengan suara sirr (pelan) ketika shalat ...
a. Subuh, dhuhur, ashar
b. Ashar, maghrib, isya
c. Maghrib, subuh, dhuhur
d. Maghrib, isya’, subuh
52. Imam diutamakan orang yang paling...
a. Besar/tua umurnya
b. Tinggi jabatannya
c. Cerdas otaknya
d. Fasih bacaan Qur’annya
53. Makmum yang tertinggal sebagian rakaat imam disebut ..
a. Makmum muafiq
b. Makmum munafik
c. Makmum masbuk
d. Makmum majdub
54. Makmum yang terlambat mengganti rakaat yang tertinggal setelah ..
a. Imam duduk tasyahud akhir
b. Imam salam
c. Imam berdo’a
d. Imam duduk tasyahud awal
55. Apabila dalam jama’ah, makmumnya hanya 1 orang maka disunahkan makmum menempatkan diri di sebelah ..........imam.
a. Depan
b. Tepat di belakang
c. Belakang Samping kanan
d. Belakang Samping kiri

B. JAWABLAH PERTANYAAN-PERTANYAAN DI BAWAH INI !

1. Apa yang kamu ketahui tentang Taharah?
2. Sebutkan pembagian air menurut hukum Islam !
3. Sebutkan rukun wudlu !
4. Apa yang kamu ketahui tentang shalat jama’ah?
5. Tulislah do’a sesudah wudhu !

SOAL KELAS 9 QUR'AN HADITS SEMESTER 1

I. Pilihlah jawaban yang paling tapat dengan cara memberi tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d pada lembar jawaban yang tersedia !

1. Memanjangkan bacaan suatu huruf ketika membaca disebut bacaan..
a. Idhar c. Idghom
b. Mad d. Iqlab
2. Ayat Al-Qur’an yang dibaca panjang karena adanya huruf ha’ dhomir disebut bacaan ..
a. Mad tobi’i c. Mad farqi
b. Mad far’i d. Mad silah
3. Dari segi panjang pendeknya cara membaca mad silah terbagi menjadi ..
a. 2 c. 4
b. 3 d. 5
4. Yang berarti berhubungan adalah ..
a. Mad c. Towilah
b. Silah d. Qosiroh
5. Menurut bahasa qosiroh berarti ..
a. Panjang c. Panjang atau pendek
b. Pendek d. Berhenti
6. Menurut bahasa towilah berarti..
a. Panjang c. Panjang atau pendek
b. Pendek d. Berhenti
7. Dari segi bahasa kata farqi mempunyai arti ..
a. Penyambung c. Pembeda
b. Panjang d. Menjelaskan
8. Panjang bacaan mad lazim mukhofaf kilmi adalah ..
a. 3 alif c. 5 alif
b. 4 alif d. 6 alif
9. Pada ayatفامه هاوية fauummuhu hawiyah terdapat hukum mad ..
a. Silah c. Iwadh
b. Aridh lissukun d. Tobi’i
10. Huruf ha’ pada فامه هاوية faummuhu hawiyah dibaca ..
a. Pendek c. Panjang 1 alif
b. Panjang 2 alif d. Panjang 3 alif
11. Al- Qori’ah artinya ..
a. Hari kiamat c. Hari yang sangat panas
b. Hari pertimbangan d. Hari pembalasan
12. Kata yang mempunyai makna api yang sangat panas adalah ..
a. Al-Qoriah c. Naarun haamiyah
b. Al-Manfus d. Al-Farosi
13. Surat Al-Qori’ah menggambarakan kejadian pada waktu terjadinya ..
a. Huru-hara c. Gunung-gunung berhamburan
b. Bencana alam d. Kiamat
14. Orang yang timbangan kebaikannya lebih berat, maka ia akan mendapat kepuasan, tercermin dalam surat Al-Qori’ah ayat ..
a. 5 c. 7
b. 6 d. 6 dan 7
15. Pada hari kiamat manusia bagai laron yang bertebaran. Terlukis dalam Al-Qori’ah ayat...
a. 3 c. 5
b. 4 d. 6
16. Kata yang mempunyai arti dihambur-hamburkan adalah ..
a. Kal ihni c. Mawazinuhu
b. Almanfus d. Fi isatin
17. واخرجت الارض ...
a. اصقلها c. اصقله
b. اثقابها d. اثقالها
18. Terdapat kesamaan QS Az-Zalzalah dengan QS Al-Qori’ah, yaitu keduanya menceritakan tentang..
a. Hari pembalasan c. Hari akirat
b. Hari kimat d. Hari perhitungan
19. Qs Az-Zalzalah tediri dari 8 ayat dan turun di Madinah. Maka disebut ..
a. Surat makiyah c. Surat juz amma
b. Surat madaniyah d. Surat pendek
20. Setelah bumi hancur total, maka lahirlah alam baru yang disebut ..
a. Alam mahsyar c. Alam akhirat
b. Alam barzah d. Alam sahadah
21. Sesungguhnya mencari ilmu hukumnya ..
a. Sunah c. Haram
b. Wajib d. Mubah
22. Islam mewajibkan umatnya menuntut ilmu untuk memperoleh..
a. Pekerjaan c. Kebahagianan dunia dan akhirat
b. Kebahagiaan dunia d. Kebahagiaan akhirat
23. Mencari ilmu diwajibkan bagi ..
a. Orang Islam laki-laki c. Orang Islam perempuan saja
b. Orang dewasa saja d. Orang Islam laki-laki dan perempuan
24. Dalam sebuah hadis disebutkan, tuntutlah ilmu dari buaian sampai..
a. Usia dewasa c. Liang lahat
b. Mendapatkan pekerjaan d. Sampai tua
25. Jika menginginkan kehidupan dunia dan akhirat, maka harus dengan ..
a. Beribadah c. Ilmu
b. Berdo’a d. Berhayal
26. Yang menjadikan manusia lebih mulia dibandingkan makhluk Allah yang lain adalah karena manusia memiliki ..
a. Ilmu pengetahuan c. Harta
b. Bentuk tubuh yang baik d. Nafsu
27. Berikut ini adalah manfaat menuntut ilmu, kecuali ..
a. Meningkatkan keimanan kepada Allah SWT
b. Menambah pengetahuan baru
c. Mendapatkan pujian
d. Memperoleh kemuliaan
28. Salah satu bentuk perilaku yang mencerminkan cinta menuntut ilmu adalah sebagai berikut, kecuali ...
a. Giat datang ke sekolah
b. Senang membaca buku-buku pengetahuan
c. Gemar mendengarkan pengetahuan baru
d. Senang bergaul dengan teman yang lebih tua
29. Dalam sebuah hadis disebutkan, ilmu adalah perhiasan yang luas (gudang), kuncinya adalah ..
a. Ilmu pengetahuan c. Pertanyaan
b. Pendididkan d. Jawaban
30. Arti lafal yang bergaris bawah pada potongan hadis berikut طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِ يْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ...
a. Mencari pekerjaan c. Mencari teman
b. Menuntut ilmu d. Berbuat kebajikan
31. Kelebihan orang yang berilmu atas ahli ibadah laksana kelebihan .
a. Bulan atas bintang c. Seorang pejabat atas jabatannya
b. Manusia atas makhluk lainnya d. Orang kaya atas orang miskin
32. Yang menjadi pewaris para nabi adalah ..
a. Umaro’ c. Aghniya’
b. Ulama d. Dhuafa
33. Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, beliau hanya mewariskan ..
a. Ka’bah c. Ilmu
b. Saham d. Kepemimpinan
34. Ilmu yang menyebabkan kita makin mengenal dan dekat dengan Allah Swt disebut ..
a. Ilmu yang manfaat c. Ilmu nujum
b. Ilmu sihir d. Ilmu santet
35. Arti dari potongan hadis berikut وَأِنَّ الْعُلَمَأَ وَرَ ثََةَ الاَنْبِيَأِadalah ...
a. Sesungguhnya para Nabi adalah pewaris ulama
b. Sesungguhnya ulama tidak akan menjadi pewaris para Nabi
c. Sesungguhnya para Nabi mewariskan ilmu
d. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para Nabi
36. Ayat Al-Qur’an berikut قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ لاَيَعْلَمُوْنَ mengandung arti perbedaan antara....
a. Orang berilmu dengan orang tidak berilmu
b. Orang kaya dengan orang miskin
c. Orang beramal soleh dengan orang berilmu
d. Pejabat tinggi dengan bawahan
37. Diantara manfaat orang-orang berilmu bagi orang lain adalah ..
a. Membuat orang menjadi kaya
b. Menjadikan orang bersikap sombong
c. Mengentaskan manusia darikebodohan
d. Menjadikannya sebagai orang berpengaruh
38. Di bawah ini merupakan perilaku-perilaku orang berilmu, kecuali ..
a. Senantiasa mengamalkan ilmunya
b. Mengajarkan ilmunya kepada orang lain
c. Terus mencari ilmu pengetahuan baru
d. Merasa cukup dengan ilmunya
39. Ilmu yang tidak diamalkan laksana ..
a. Pohon tanpa buah c. Pohon yang mati
b. Pohon tanpa daun d. Pohon tanpa akar
40. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang yang menuntut dan mengumpulkan ilmu tidak akan mendapatkan pahala apabila ilmunya ..
a. Tidak diamalkan c. Tidak ada gurunya
b. Tidak mendapat ijin orang tua d. Tidak di sekolah
41. Pada lafal-lafal berikut ini yang terdapat ha’ dhomir
a. اَلْهُدَى c. لَهُ مَا فىِ السَّمَوَا تِ
b. اَلْحَمْدُ لِلهِ d. عَلَيْهِمْ
42. Apabila terdapat mad tabi’i bertemu dengan huruf yang berharokat sukun dan tidak di akhir perkataan disebut bacaan ….
a. Mad lazim mukhofaf harfi c. Mad lazim mukhofaf kilmi
b. Mad lazim musaqol harfi d. Mad lazim musaqol kilmi
43. Panjang bacaan mad lazim mukhofaf kilmi adalah ..
a. 3 alif c. 5 alif
b. 4 alif d. 6 alif
44. Di bawah ini contoh bacaan mad lazim musaqol kilmi
a. وَلاَالصَّا لِّيْن c. مَا لَهُ أَخْلَدَهُ
b. ءَاللهُ d. وَسْتَغْفِرْهُ
45. Yang cara membacanya harus dipanjangkan sampai 6 harokat adalah bacaan ..
a. Mad lazim musaqol kilmi c. Mad silah qosiroh
b. Mad farqi d. Mad silah towilah
46. Mad farqi dibaca panjang dengan tujuan ..
a. Membedakan antara kalimat tanya dengan bukan kalimat tanya
b. Membedakan antara kalimat berita dengan kalimat tanya
c. Menjelaskan suatu pertanyaan
d. Memperdalam pemahaman kalimat tanya
47. Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Pernyataan tersebut sesuai dengan firman Allah SWT
a. وَقَالَ الاِنْسَنُ مَا لَهَا c. اَلْقَارِعَةُ
b. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍّ d. مِثْقَالَذَرَّةٍخَيْرًايَرَهُ
48. Terjadinya bencana di daratan maupun di laut karena ..
a. Bumi sudah tua c. Bumi semakin panas
b. Ulah manusia d. Takdir
49. Surat Al-Qori’ah berjumlah ... ayat
a. 10 c. 12
b. 11 d. 13
50. Allah SWT menyatakan kepada Nabi Muhammad SAW tentang hari kiamat diulangi 2 Kali dalam surat Al-Qori’ah, yaitu ..
a. 1-2 c. 3-4
b. 2-3 d. 4-5
51. Percaya akan adanya hari kiamat termasuk rukun iman yang ke...
a. 2 c. 4
b. 3 d. 5
52. Pada hari kiamat, manusia digambarkan seperti laron yang berterbangan. Pernyataan tersebut terdapat dalam surat Al-Qori’ah ayat..
a. 1 c. 3
b. 2 d. 4
53. كَلْعِهْنِ الْمَنْفثوْشِarti dari potongan surat Al-Qori’ah tersebut adalah ..
a. Seperti laron yang beterbangan
b. Kupu-kupu yang beterbangan
c. Gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan
d. Seperti dedaunan yang ditiup angin
54. Pada hari kiamat semua anggota tubuh akan menjadi saksi kecuali ..
a. Kedua tangan c. Dua kaki
b. Badan kita sendiri d. Mulut kita
55. Pertanyaan Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW tentang ”apakah hari kiamat itu?” mengandung maksud ..
a. Menguji kecerdasan Nabi
b. Untuk memberikan rasa takut terhadap Nabi Muhammad
c. Agar pertanyaan itu benar-benar mendapat perhatian khusus dari Nabi
d. Nabi lebih paham tentang terjadinya hari kiamat

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar dan jelas !
56. Apa yang kamu ketahui tentang neraka hawiyah ?
57. Kenapa Qs Al-Qori’ah disebut hari kiamat ?
58. Apa isi kandungan Qs Al-Qoriah ?
59. Tuliskan Qs At-Tiin ayat 4 beserta terjemahnya !
60. Jelaskan kandungan surat Qs At-Tiin !

SOAL UAS QUR'AN HADITS KELAS 8 SEMESTER I

I Pilihlah jawaban yang paling tapat dengan cara memberi tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d pada lembar jawaban yang tersedia !

1. Dari segi bahasa, qalqalah berarti .........
a. Samar-samar c. Bergerak atau bergetar
b. Didengungkan d. Diberatkan
2. Di bawah ini adalah yang merupakan huruf-huruf qalqalah adalah........
a. ق ف ط د ب c. ذ د ر ط ج
b. د ج ق ب ط d. ق ط ن ج د
3. Lafal di bawah ini yang termasuk contoh qalqalah sugra adalah..........

a. يَبْخَلُ c. مُحِيْطٌ
b. حِساَبٍ d. اَحَدٌ
4. Dalam ilmu tajwid hukum qalqalah terbagi menjadi ................macam
a. 4 c. 2
b. 3 d. 1
5. Di bawah ini yang termasuk huruf qalqalah kecuali.…
a. ظ c. ط
b. د d. ج
6. Tarqiq menurut bahasa berarti ..................
a. Tebal c. Kecil
b. Besar d. Tipis
7. Kubra menurut bahasa berarti ..................
a. Tebal c. Kecil
b. Besar d. Tipis
8. Di bawah ini, yang termasuk huruf dari bacaan idzhar adalah ….
a. ي c. خ
b. ج d. ل
9. Apabila ada lafal Allah didahului huruf yang berharakat fathah atau dummah disebut...........
a. Lam tafkhim c. Lam tarqiq
b. Ra tarqiq d. Ra tafkhim
10. Apabila ada lafal Allah didahului huruf yang berharakat kasrah disebut...........
a. Lam tafkhim c. Lam tarqiq
b. Ra tarqiq d. Ra tafkhim
11. Di bawah ini, yang termasuk huruf dari bacaan ikhfa’ adalah ….
a. ي c. ا
b. ص d. ب
12. Lafal خَزَائِنُ اللهِ mengandung hukum bacaan...........
a. Qalqalah c. Tafkhim
b. Tarqiq d. Idzhar
13. Bacaan qalqalah kubra terdapat pada lafal........
a. بِرَبِّ النَّاسِ c. قُلْ هُوَ اللَّهُ
b. بِرَبِّ الْفَلَقِ d. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ
14. Sugra menurut bahasa berarti ..................
a. Tebal c. Kecil
b. Besar d. Tipis
15. Tafkhim menurut bahasa berarti ..................
a. Tebal c. Kecil
b. Besar d. Tipis
16. Di bawah ini yang termasuk huruf qalqalah adalah…
a. ظ c. خ
b. ض d. ج
17. Jika ada huruf qalqalah tanda sukunnya mati dan berada di tengah kalimat maka disebut................
a. Idgham bigunnah c. Qalqalah sugra
b. Tafkhim d. Qalqalah kubra
18. Perhatikan ayat-ayat berikut!
1) اللَّهُ الصَّمَدُ
2) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ
3) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ
4) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ

Ayat yang mengandung bacaan qalqalah adalah....
a. 1, 2, 3 c. 3, 4
b. 4, 3, 2 d. 1, 2
19. Berikut ini adalah hukum nun sukun dan tanwin bila bertemu dengan huruf hijaiyah, kecuali .........
a. Idzhar c. Ikhfa’
b. Iqlab d. Ikhlas
20. Apabila terdapat mim mati (مْ) bertemu dengan huruf (ب) disebut..........
a. Idgham mutamatsilain c. Idzhar halqi
b. Ikhfa’ syafawi d. Idzhar syafawi
21. Bacaan yang termasuk bacaan idzhar adalah ..............
a. عَذَابٌ وَصِبٌ c.مِنْ حَيْثُ
b. مِنْ بَعْدِ d. لَطِيْفٌ لِمَا
22. Di bawah ini, yang termasuk huruf dari bacaan idghom bilagunnah adalah ….
a. ي c. ل
b. ن d. و
23. Bacaan di bawah ini yang bukan termasuk bacaan ikhfa’adalah ..............
a. بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ c. عَذَابٌ شَدِيْدٌ
b. وَغَيْرُ صِنْوَانٌ d. مَنْ ثَقُلَتْ
24. Lafalذِكْرٌ لِلْعَالَمِيْنَ merupakan contoh bacaan .........
a. Idzhar c. Idghom bigunnah
b. Ikhfa’ d. Idghom bilagunnah
25. Lafal berikut yang merupakan bacaan idghom bigunnah adalah ............
a. اَنْ يَتُوْبَ c. مِنْ رَبِكُمْ
b. كُفُوًااَحَدٌ d. صَفًّا صَفًّا
26. Apabila terdapat mim mati (مْ) bertemu dengan huruf (م) disebut..........
a. Idgham mutamatsilain c. Idzhar halqi
b. Ikhfa’ syafawi d. Idzhar syafawi
27. Yang termasuk bacaan iqlab adalah .............
a. عَوَانٌ بَيْنَ c. فِى الْيوةِِادُّ نْيَا
b. اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ d. عَنْ نَفْسِهِ
28. Jika ada huruf qalqalah tanda sukunnya waqaf dan berada di akhir kalimat maka disebut................
a. Idgham bigunnah c. Qalqalah sugra
b. Tafkhim d. Qalqalah kubra
29. Di bawah ini, yang termasuk huruf dari bacaan idghom bigunnah adalah ….
a. ر c. ح
b. م c. ل
30. Lafal اَنْتُمْ دَاخِرُوْنَ terdapat hukum bacaan apa..........
a. Ikhfa’ dan idgham mutamatsilain c. Ikhfa’ dan ikhfa’ syafawi
b. Ikhfa’ dan idzhar syafawi d. Ikhfa’ syafawi dan idzhar syafawi
31. Di bawah ini yang merupakan contoh ikhfa’ syafawi adalah .....
a. وَمَاهُمْ بِخَا رِجِيْنَ c. عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةْ
b. اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ d. لَهُمْ مَايَتَّقُوْنَ
32. Apabila terdapat mim mati (مْ) bertemu dengan huruf selain (م dan ب) disebut..........
a. Idgham mutamatsilain c. Idzhar halqi
b. Ikhfa’ syafawi d. Idzhar syafawi
33. Di bawah ini, yang termasuk huruf dari bacaan iqlab adalah ….
a. ن c. ت
b. ب d. ث
34. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ terdapat hukum bacaan lam ….
a. Tarqiq c. Sugra
b. Tafkhim d. Kubra
35. تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ terdapat hukum bacaan qalqalah ….
a. Tarqiq c. Sugra
b. Tafkhim d. Kubra
36. الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ terdapat hukum bacaan mim ….
a. Idgham bilagunnah c. Idgham mutamatsilain
b. Ikhfa’ syafawi d. Idzhar syafawi
37. (١) …… لإيلافِ
a. قُرَيْشٍ c. وَالصَّيْفِ
b. رِحْلَةَ d. الشِّتَاءِ
38. Arti kata قُرَيْشٍ adalah…
a. Orang-orang Kafir c. orang-orang Sesat
b. Orang-orang Muslim d. orang-orang Quraisy
39. (٢)….. إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ
a. الشِّتَاءِ c. الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ
b. وَالصَّيْفِ d. رِحْلَةَ
40. Arti kata رِحْلَةَ adalah…
a. Berlarian c. Berdagang
b. Berpergian d. Berdatangan
41. Kata di bawah ini yang artinya musim dingin adalah …
a. قُرَيْشٍ c. وَالصَّيْفِ
b. رِحْلَةَ d. الشِّتَاءِ
42. Kata di bawah ini yang artinya musim panas adalah …
a. قُرَيْشٍ c. وَالصَّيْفِ
b. رِحْلَةَ d. الشِّتَاءِ
43. (٣)…. فَلْيَعْبُدُوا
a. رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ c. الْبَيْتِ
b. هَذَا الْبَيْتِ d. الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ
44. Arti ayat 1 di dalam surah Al-Quraisy adalah …
a. Karena kebiasaan orang Musyrik c. Karena kebiasaan orang Kafir
b. Karena kebiasaan orang Quraisy d. Karena kebiasaan orang Muslim
45. رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ artinya adalah…
a. Tuhan pemilik alam c. Tuhan pemilik Ka’bah
b. Tuhan pemilik dunia d. Tuhan pemilik Mekah
46. (٤)….الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ
a. مِنْ خَوْفٍ c. حَوْفٍ مِنْ
b. مِنْ جُوعٍ d. مِنْ جَوْفٍ
47. Kata di bawah ini yang artinya dari ketakutan adalah…
a. مِنْ خَوْفٍ c. مِنْ جَوْفٍ
b. مِنْ جُوعٍ d. حَوْفٍ مِنْ
48. لَكَ صَدْرَكَ (١) …. أَلَمْ
a. نَشْرَحَ c. نَشْرَخْ
b. نَشْرَحْ d. نَشْرَخٌ
49. (٢)…. وَوَضَعْنَا عَنْكَ
a. وِزْرَكَ c. قُرَيْشٍ
b. صَدْرَكَ d. نَشْرَحْ
50. ظَهْرَكَ (٣)…. الَّذِي
a. أَنْقَضُ c. وِزْرَكَ
b. صَدْرَكَ d. أَنْقَضَ
51. (٤)…. وَرَفَعْنَا
a. لَقَ ذِكْرَكَ c. لَكَ ذِكْرَكَ
b. لَكِ ذِكْرَكَ d. لَكَ ذَكْرَكَ
52. (٥)….فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ
a. يُسْرًا c. يُسْرَا
b. يُسْرً d. يُسْرًا
53. يُسْرًا (٦)….إِنَّ مَعَ
a. الْعُسْرٌ c. الْعُسْرَ
b. الْعُسْرِ d. الْعُسْرً
54. فَانْصَبْ (٧)….فَإِذَا
a. فَرَغْنَ c. فَرَغْتَ
b. فَرَغْتٌ d. فَرَغْتُ
55. (٨)…. وَإِلَى رَبِّكَ
a. فَارْغَبْ c. فَارْغَنْ
b. فَارْغَبَ d. فَارْغَبً

II Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar dan jelas !

1. Jelaskan pengertian dari qalqalah sugra dan qalqalah kubra menurut istilah?
2. Jelaskan isi kandungan ayat 4 surah Al-Insyirah?
3. Orang Quraisy berdagang dengan menggunakan jalur utara dan selatan. Jelaskan jalur utara dan jalur selatan?
4. Jelaskan pengertian ikhfa’ dan ikhfa’ syafawi menurut istilah?
5. Jelaskan pengertian dari idghom bilagunnah dan idgham mutamatsilain menurut istilah?

SOAL UAS QUR'AN HADITS SEMESTER I

1. Menurut bahasa, Al-Qur’an artinya ..
a. Membaca c. Kalamullah
b. Menulis d. Mempelajari
2. Al-Qur’an disampaikan dengan jalan mutawatir. Mutawatir artinya ..
a. Diriwayatkan oleh orang-orang yang terpercaya
b. Diriwayatkan oleh orang-orang yang cerdas
c. Diriwayatkan oleh orang banyak
d. Diriwayatkan oleh sahabat nabi
3. Yang tidak termasuk nama-nama Al-Qur’an ..
a. Al-furqon c. Al-kitab
b. Ad-dzikr d. Al-karim
4. Wahyu yang pertama kali diturunkan adalah surat ..
a. Al-maidah c. Al-’alaq
b. Al-baqarah d. Al-falaq
5. Al-Qur’an pada masa rosulullah dijaga kemurniannya dengan ..
a. Hafalan c. Hafalan dan bacaan
b. Hafalan dan tulisan d. Tulisan
6. Diantara manfaat diturunkannnya Al-Qur’an dari segi akidah adalah dapat menjaga kemurnian ..
a. Iman c. Ihsan
b. Islam d.Ibadah
7. Martabat seseorang dapat dipertahankan bila ia tetap dalam keadaan ..
a. Iman c. Beramal saleh
b. Berakhlak d. Iman dan beramal saleh
8. Al-furqon artinya ..
a. Pembela c. Pemelihara
b. Pembeda d. Peringatan
9. Hadis menurut bahasa artinya ..
a. Ucapan c. Kebiasaan
b. Perbuatan d. Kabar atau berita
10. Taqriron artinya ..
a. Ucapan c. Perbuatan
b. Persetujuan d. Perilaku
11. Sunnah menurut bahasa artinya ..
a. Jalan c. Ungkapan
b. Bahasa d. Berita
12. Perkatan, perbuatan, dan .............. Nabi SAW disebut hadis.
a. Taqrir c. Sunnah
b. Qauli d. Fi’li
13. Hadis yang berkaitan dengan ucapan nabi SAW disebut hadis ..
a. Taqriri c. Qudsi
b. Fi’li d. Qauli
14. Seluruh hadis pada masa rosulullah berada dalam ..
a. Hafalan para sahabat c. Catatan para sahabat
b. Lembaran-lembaran para sahabat d. Hafalan dan catatan para sahabat
15. Setiap umat Islam berkwajiban untuk terus memelihara Al-Qur’an dan kesuciannya, menjaga dan sekaligus mencintai ..
a. Keasliannya c. Kemaslahatannya
b. Keharmonisannya d. Keabsahannya
16. Allah telah menurunkan Al-Qur’an dan dia juga akan memeliharanya, terungkap dalam Al-Qur’an...
a. QS Al-hijr:29 c. QS Al-hijr:06
b. QS Al-hijr:19 d. QS Al-hijr:09
17. Cara umat Islam mencintai hadis rosulullah pada dasarnya sama mencintai ..
a. Nabi c. Al-Qur’an
b. Ulama d. Kyai
18. Diantara cara mencintai Al-Qur’an dan hadis nabi adalah..
a. Mempelajari c. Mengamalkan
b. Menghafal d. Semua benar
19. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له .... Inna nahnu nazzalna al-dzikro wa inna lahu ..............., kelengkapan ayat ini adalah ..
a. لحفيذون c. لا حافظون
b. لحفظون d. حافظون
20. Allah juga mengistilahkan Al-Qur’an sebagai al-huda artinya ..
a. Petunjuk c. Penerang
b. Penyakit d. Penyembuh
21. Tempat-tempat keluarnya bunyi huruf hijaiyah disebut..
a. Makhroj c. Huruf
b. Makhorijul huruf d. Tajwid
22. Di bawah ini adalah jenis makhorijul huruf, kecuali..
a. Halaq c. Safatain
b. Jauf d. Idghom
23. Huruf م ب ف و merupakan huruf makhroj..
a. Halaq c. Safatain
b. Jauf d. Idghom Halaq
24. Yang termasuk huruf lisan adalah ..
a. م c. ف
b. ش d. ح
25. Bunyi dengung dari nun mati atau tanwin yang keluar dari pangkal hidung disebut ..
a. Halaq c. Safatain
b. Lisan d. Khaisyun
26. Makharijul huruf dibagi menjadi 5 diantaranya jauf artinya..
a. Hidung c. Rongga mulut
b. Lidah d. Mulut
27. Yang termasuk huruf lisan adalah ..
a. ن c. ص
b. ض d. ق
28. Yang termasuk huruf halaq adalah ..
a. ك c. ف
b. ل d. ع
29. Di bawah ini adalah lafal yang mengandung makhroj halaq, kecuali..
a. جَنَّةٌ c. قَلْبٌ
b. سَمِعَ d. فَهُمْ
30. Di bawah ini adalah lafal yang mengandung makhroj syafatain, kecuali..
a. يَوْمُ c. فَإِنَّكَ
b. بَعْدِهِ d. كَاَنُوْا
31. Di bawah ini adalah lafal yang mengandung makhroj jauf...
a. يَقُوْلُ c. بَعْدِهِ
b. مَغْفِرَةٌ d. وَلَقَدْ
32. Halaq artinya..
a. Tenggorokan c. Dua bibir
b. Lidah d. Hidung
33. Khaisyun artinya..
a. Tenggorokan c. Dua bibir
b. Lidah d. Hidung
34. Syafatain artinya..
a. Tenggorokan c. Dua bibir
b. Lidah d. Hidung
35. Lisan artinya..
a. Tenggorokan c. Dua bibir
b. Lidah d. Hidung
36. ج merupakan huruf makhroj dari..
a. Halaq c. Jauf
b. Lisan d. Syafatain
37. خ merupakan huruf makhroj dari..
a. Halaq c. Jauf
b. Lisan d. Syafatain
38. ا و ي merupakan huruf makhroj dari..
a. Halaq c. Jauf
b. Lisan d. Syafatain
39. Huruf dari khaisyum diantaranya adalah..
a. Nun mati bertemu huruf iqlab c. Mim mati bertemu huruf fa’
b. Mim mati bertemu huruf nun d. Mim mati bertemu huruf lam
40. نّ dan مّ merupakan huruf dari makhroj..
a. Halaq c. Jauf
b. Lisan d. Khaisyum
41. Lafal أُ مَّةٍ adalah contoh dari makhroj..
a. Halaq c. Jauf
b. Lisan d. Khaisyum
42. Alif lam dibagi menjadi..
a. 2 c. 4
b. 3 d. 5
43. Huruf ا ب ج ح خ merupakan huruf alif lam ..
a. Syamsiyah c. Idhar
b. Qomariyah d. Idghom
44. Huruf ت ث د ذ merupakan huruf alif lam ..
a. Syamsiyah c. Idhar
b. Qomariyah d. Idghom
45. Lafal اَلْفَلَقْ merupakan contoh dari..
a. Syamsiyah c. Idhar
b. Qomariyah d. Idghom
46. Lafal اَلتَّوْبَةُ merupakan contoh dari..
a. Syamsiyah c. Idhar
b. Qomariyah d. Idghom
47. Huruf ق ك ل termasuk dalam huruf..
a. Syamsiyah c. Idhar
b. Qomariyah d. Idghom
48. Di bawah ini adalah huruf syamsiyah, kecuali..
a. ظ c. ن
b. ل d. ق
49. اَلسَّمَأُ adalah contoh bacaan..
a. Syamsiyah c. Idhar
b. Qomariyah d. Idghom
50. Lafal di bawah ini yang termasuk contoh alif lam qomariyah adalah..
a. اَلصَّمَدُ c. اَلدُيِنُ
b. اَلشَّمْسُ d. اَلكَرِيْمُ
51. Alif lam pada kata اَلنَّسُ merupakan alif lam..
a. Syamsiyah c. Idhar
b. Qomariyah d. Idghom
52. Alif lam pada kata yang diikuti huruf qomariyah wajib dibaca..
a. Jelas c. Panjang
b. Samar d. Pendek
53. Cara membaca alif lam syamsiyah adalah bunyi al dibaca..
a. Jelas c. Mendengung
b. Tidak jelas d. Samar-samar
54. Jika al qomariyah berada di tengah kalimat atau didahului kata lain maka cara membaca alif lam tersebut adalah..
a. Al tidak dibaca
b. Alif dibaca fathah dan lam tidak dibaca
c. Dibaca jelas
d. Alifnya tidak dibaca hanya lam-nya ssja yang disukun
55. Jika ada alif lam syamsiyah di awal kalimat maka cara membaca alif lam tersebut adalah ..
a. Al tidak dibaca
b. Alif dibaca fathah dan lam tidak dibaca
c. Dibaca jelas
d. Alifnya tidak dibaca hanya lam-nya ssja yang disukun

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar dan jelas !

1. Makharijul huruf dibagi menjadi berapa? Sebutkan!
2. Apa arti dari lafal syafatain, lisan, khaisyum!
3. Hukum bacaan alif lam dibagi menjadi berapa? Sebutkan!
4. Berikan contoh dari alif lam syamsiyah da alif lam qomariyah, masing-masing 2!
5. Apa perbedan antara Al-Qur’an dengan al-hadis?

soal UTS genap Aqidah Akhlak kelas 9

1. Iman kepada qada dan qadar termasuk rukun iman yang ke ….
a. Tiga c. Lima
b. Empat d. Enam
2. Qada dan qadar sering disebut dengan sebutan .....
a. Nasib c. Ketentuan
b. Takdir d. Ukuran
3. Ketentuan tentang kelahiran, jodoh, dan mati telah ditentukan oleh Allah sejak .......
a. Dalam kandungan c. Zaman azali
b. Setelah lahir d. Zaman nyata
4. Takdir yang kemungkinan dapat diubah disebut takdir .....
a. Muallaq c. Mubram
b. Muallaf d. Mukhrim
5. Ketentuan/ukuran suatu makhluk diterangkan di dalam Al-Qur’an yaitu pada surat .....
a. Al-Furqon ayat 2 c. Al-Baqarah ayat 2
b. Yunus ayat 49 d. Ar-Rad ayat 11
6. Daya upaya manusia untuk mencapai sesuatu yang diinginkan disebut ......
a. Doa c. Ijtihad
b. Ikhtiar d. Tawakal
7. Arti qada menurut bahasa adalah ....
a. Kepastian c. Ketetapan
b. Ukuran d. Peraturan
8. Arti qadar menurut bahasa adalah …...
a. Rencana c. Kehendak
b. Ketetapan d. Kepastian
9. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah setelah berusaha disebut …..
a. Ijtihad c. Doa
b. Tawakal d. Ikhtiar
10. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu mengubah nasibnya sendiri merupakan surat Ar-Rad ayat …..
a. 11 c. 13
b. 12 d. 14
11. Seseorang mengetahui takdir setelah manusia ….
a. Meditasi c. Ramalan
b. Berkhalwat d. Mengalami
12. Ada seorang ibu melahirkan anak cacat. Ketika dalam kandungan, si ibu tidak pernah memeriksakan ke dokter dan tidak mengimbangi makanan-makanan yang sehat. Akhirnya lahirlah bayi dalam kondisi cacat. Hal ini termasuk ….
a. Azab c. Takdir muallaq
b. Nasib d. Takdir mubram
13. Mempercayai adanya qada dan qadar hukumnya adalah .....
a. Sunah c. Makruh
b. Wajib d. Haram
14. Allah Maha penentu segalanya, oleh karena itu kewajiban manusia adalah .....
a. Menaati perintah-Nya c. Meninggalkan perintah-Nya
b. Menghindari perintah-Nya d. Melaksanakan larangan-Nya
15. Walaupun Allah telah menetapkan nasib manusia, namun manusia wajib ......
a. Doa c. Ijtihad
b. Menunggu nasibnya d. Berusaha
16. Takdir yang tidak ada kaitannya dengan ikhtiar manusia adalah takdir .....
a. Mubram c. Muallaf
b. Muallaq d. Mukhrim
17. Hikmah beriman kepada qada dan qadar salah satunya adalah jauh dari sifat putus asa. Hal ini terdapat di dalam surat .....
a. Al-Qasas ayat 77 c. Yusuf ayat 87
b. Al-Fajr ayat 27-30 d. Yunus ayat 49
18. Ketika usia 4 bulan dalam perut ibu seorang bayi ditetapkan 4 hal, kecuali .......
a. Usianya c. Nasibnya
b. Jabatannya d. Jodohnya
19. Tiap-tiap manusia telah ditentukan nasibnya sejak zaman azali. Ketentuaan Allah itu disebut ......
a. Takdir c. Qadar
b. Nasib d. Qada
20. Seseorang akan melakukan bunuh diri terjun ke sungai akan tetapi dia tersangkut di batu dan akhirnya ditolong oleh warga kemudian dia selamat dari maut. Kasus ini merupakan contoh dari takdir .....
a. Muallaf c. Mubram
b. Muallaq d. Mukhrim

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar dan jelas !

1. Jelaskan pengertian qadha dan qadar menurut istilah !
2. Sebutkan hikmah orang beriman kepada takdir Allah SWT ?
3. Jelaskan pengertian dari beriman kepada qada dan qadar !
4. Tulislah dua contoh takdir mubram !
5. Tulislah dalil tentang takdir muallaq ?

soal UTS genap PAI kelas 7

1. Apabila nun mati atau tanwin dibaca terang atau jelas dengan tidak berdengung disebut….
a. Ikhfa b. Iqlab c. Idghom bighunnah d. Idhar
2. Nun mati atau tanwin bertemu huruf ba disebut….
a. Ikhfa b. Iqlab c. Idghom bighunnah d. Idhar
3. مِنْ نِعْمَةِ adalah salah satu contoh dari....
a. Idghom bilaghunnah b. Idghom mimi c. Idghom bighunnah d. Idghom mislain
4. Cara membaca lafal yang mengandung bacaan ikhfa’ adalah ….
a. Samar-samar b. Berdengung c. Melebur d. jelas
5. Di bawah ini yang merupakan contoh bacaan ikhfa adalah ….
a. مِنْ لَدُنْهُْ b. مَنْ يَقُوْلُْ c. نَارٌحَامِيَه d. مِنْ قِطْمِيْر
6. Di bawah ini yang merupakan huruf-huruf idhar adalah....
a. ا ك خ ع غ ھ b. ا ل خ ع غ ھ c. ا ح خ ع غ ھ d. ا س خ ع غ ھ
7. Cara membaca hukum bacaan iqlab adalah....
a. Mengganti/membalik c. Terang/jelas
b. Samar-samar d. Masuk dengan berdengung
8. Hukum bacaan mim mati ada ..... macam
a. 5 b. 4 c. 3 d. 2
9. Bila mim mati bertemu dengan huruf ba maka disebut bacaan....
a. Ikhfa syafawi b. Idghom mimi c. Idhar syafawi d. Idghom mislain
10. Jika mim mati bertemu huruf hijaiyah selain mim dan ba disebut bacaan....
a. Ikhfa syafawi b. Idghom mimi c. Idhar syafawi d. Idghom mislain
11. Setan merupakan musuh manusia, oleh karena itu kita harus....
a. Mengikuti ajakannya c. Menjauhi dengan sungguh-sungguh
b. Mendengarkan rayuannya d. Menjadi pendukungnya
12. Salah satu sifat malaikat adalah....
a. Dapat berubah bentuk c. Memiliki hawa nafsu
b. Kadang taat kadang tidak d. Selalu durhaka kepada Allah SWT
13. Beriman kepada Malaikat adalah rukun iman ke....
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4
14. Nama malaikat yang menanyai amal manusia di dalam kubur adalah....
a. Rakib- Atid b. Malik- Ridwan c. Munkar-Nakir d. Izroil- Isrofil
15. Suatu saat dunia ini akan berakhir setelah Allah memerintahkan malaikat untuk meniup sangkakala. Malaikat peniup sangkakala adalah....
a. Jibril b. Isrofil c. Mikail d. Izroil
16. Menurunkan hujan dan membagi rizki adalah tugas malaikat....
a. Jibril b. Isrofil c. Mikail d. Izroil
17. Setiap manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah akan mendapat balasan surga, yang dijaga oleh malaikat....
a. Ridwan b. Atid c. Malik d. Rakib
18. Makhluk Allah yang tidak memiliki nafsu adalah golongan....
a. Jin b. Setan c. Manusia d. Malaikat
19. Makhluk Allah yang senantiasa menggoda manusia untuk berbuat dosa adalah....
a. Jin b. Setan c. Manusia d. Malaikat
20. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari...
a. Nur b. Tanah c. Air d. Api
21. Contoh pekerjaan halal tapi tidak terpuji adalah....
a. Kuli bangunan b. Penjual koran c. Pengusaha d. Meminta-minta
22. Sifat terpuji disebut dengan ...
a. Akhlakul mahmudah c. Akhlakus sayyiah
b. Akhlakul mazmumah d. Akhlakus syariah
23. Meningkatkan kesejahteraan hidup merupakan salah satu manfaat....
a. Tekun b. Teliti c. Ulet d. Kerja keras
24. Sifat tercela disebut dengan ....
a. Akhlakul mahmudah c. Akhlakus sayyiah
b. Akhlakul mazmumah d. Akhlakus syariah
25. Manusia wajib berikhtiar, adapun hasilnya...
a. Diri sendiri yang mengatur c. Orang tua yang membantu
b. Orang lain yang memberi d. Allah yang menentukan
26. Kesungguhan tekad dalam melakukan (mencapai) sesuatu merupakan pengertian dari....
a. Tekun b. Teliti c. Ulet d. Kerja keras
27. Tidak putus asa disertai kemauan keras dalam berusaha mencapai tujuan dan cita-cita merupakan pengertian dari....
a. Tekun b. Teliti c. Ulet d. Kerja keras
28. Teliti berarti ....
a. Cermat b. Sempurna c. Benar d. Ulet
29. Contoh pekerjaan haram dan tidak terpuji adalah....
a. Bandar togel b. Pengemis c. Tukang cat d. Tukang bangunan
30. Lawan kata dari sifat kerja keras adalah....
a. Usaha b. Doa c. Bermalas-malasan d. Putus asa

II Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar dan jelas !

1. Jelaskan pengertian dari idgham bigunnah dan idgham bilagunnah?
2. Sebutkan huruf-huruf dari idhar dan iqlab?
3. Jelaskan pengertian dari iman kepada Malaikat?
4. Sebutkan 3 Malaikat yang kamu ketahui beserta tugasnya?
5. Jelaskan pengertian dari tekun dan teliti?

soal UTS genap qur'an hadits kelas 8

1. Tarqiq menurut bahasa berarti .....
a. Tebal c. Kecil
b. Besar d. Tipis
2. Apabila ada lafal Allah didahului huruf yang berharakat fathah atau dummah disebut......
a. Lam tafkhim c. Lam tarqiq
b. Ra tarqiq d. Ra tafkhim
3. Lafal خَزَائِنُ اللهِ mengandung hukum bacaan.......
a. Qalqalah c. Tafkhim
b. Tarqiq d. Idzhar
4. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ terdapat hukum bacaan lam ….
a. Tarqiq c. Sugra
b. Tafkhim d. Kubra
5. Arti kata هُمَزَةٍ adalah…..
a. Penyayang c. Pengumpat
b. Pencela d. Pemberi
6. Arti kata لُمَزَةٍ adalah…..
a. Penyayang c. Pengumpat
b. Pencela d. Pemberi
7. الْحُطَمَةِ adalah nama sebuah…..
a. Neraka c. Sungai
b. Surga d. Gunung
8. غَفُوْرٌ mengandung hukum bacaan …..
a. Bacaan Ra tafkhim c. Ra tarqiq
b. Bacaan Lam tafkhim d. Lam tafkhim
9. قِرْطَاسٌ mengandung hukum bacaan.......
a. Bacaan Ra tafkhim c. Ra tarqiq
b. Bacaan Lam tafkhim d. Lam tafkhim
10. Apabila ada lafal Allah didahului huruf yang berharakat kasrah disebut......
a. Lam tafkhim b. Ra tarqiq c. Lam tarqiq d. Ra tafkhim
11. Tafkhim menurut bahasa berarti .......
a. Tebal b. Besar c. Kecil d. Tipis
12. رِخْلَةَ mengandung hukum bacaan ......
a. Ra tafkhim b. Lam tafkhim c. Ra tarqiq d. Lam tarqiq
13. فِرْعَوْنَ mengandung hukum bacaan......
a. Ra tafkhim b. Lam tafkhim c. Ra tarqiq d. Lam tarqiq
14. بِسْمِ الله mengandung hukum bacaan ….
a. Ra tafkhim b. Lam tafkhim c. Ra tarqiq d. Lam tarqiq
15. Surat Al Humazah diturunkan di kota.......
a. Mekah b. Jeddah c. Madinah d. Syuriah
16. Surat At Takasur diturunkan di kota......
a. Mekah b. Jeddah c. Madinah d. Syuriah
17. التَّكَاثُرُ artinya adalah ....
a. Kenikmatan c. Kekayaan
b. Kemewahan d. Bermegah-megahan
18. الْجَحِيمَ adalah nama dari sebuah....
a. Malaikat b. Nabi c. Neraka d. Surga
19. يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ adalah surat Al Humazah ayat ke ....
a. 3 b. 2 c. 1 d. 4
20. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ adalah surat At Takasur ayat ke.....
a. 8 b. 7 c. 6 d. 5
21. فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ adalah surat Al Humazah ayat ke......
a. 8 b. 9 c. 7 d. 6
22. حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ adalah surat At Takasur ayat ke ......
a. 2 b. 1 c. 3 d. 4
23. كَلا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ adalah surat Al Humazah ayat ke ….
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4
24. Surat Al Humazah tergolong surat ......
a. Makiyah b. Jeddah c. Madaniyah d. Syuriah
25. Surat At Takasur tergolong surat ......
a. Makiyah b. Jeddah c. Madaniyah d. Syuriah
26. Surat At Takasur terdiri dari berapa ayat ......
a. 6 b. 7 c. 8 d. 9
27. Surat Al Humazah terdiri dari berapa ayat ......
a. 6 b. 7 c. 8 d. 9
28. لِدُنْيَاكَ artinya adalah ......
a. Untuk akhiratmu b. Untuk duniamu c. Bekerjalah kamu d. Beramallah kamu
29. Arti kata تَمُوْتُ adalah….
a. Kamu mati b. Kamu hidup c. Selama-lamanya d. Besok
30. Arti kata وَاعْمَلْ adalah…..
a. Bekerjalah kamu b. Beramallah kamu c. Bermainlah kamu d. Belajarlah kamu

II Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar dan jelas !

1. Jelaskan pengertian dari pengumpat dan pencela pada surat Al Humazah?
2. Jelaskan maksud dari bermegah-megahan dalam surat At Takasur?
3. Jelaskan pengertian dari lam tafkhim dan beri contohnya?
4. Apa yang kamu ketahui tentang ra tarqiq dan beri contohnya?
5. Tulis hadits tentang keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat beserta artinya?

SALAT JAMA' DAN QASAR

A. Salat Jamak

1. Pengertian Salat Jamak.
Salat jamak adalah salat yang digabungkan, maksudnya menggabungkan dua salat fardu yang dilaksanakan pada satu waktu. Misalnya menggabungkan salat Duhur dan Asar dikerjakan pada waktu Duhur atau pada waktu Asar. Atau menggabungkan salat magrib dan ‘Isya dikerjakan pada waktu magrib atau pada waktu ‘Isya. Sedangkan salat Subuh tetap pada waktunya tidak boleh digabungkan dengan salat lain.
Hukum mengerjakan salat Jamak adalah mubah (boleh) bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan.

Rasulullah saw bersabda:
Artinya: dari Anas, ia berkata: Rasulullah apabila ia bepergian sebelum matahari tergelincir, maka ia mengakhirkan salat duhur sampai waktu asar, kemudian ia berhenti lalu menjamak antara dua salat tersebut, tetapi apabila matahari telah tergelincir (sudah masuk waktu duhur) sebelum ia pergi, maka ia melakukan salat duhur (dahulu) kemudian beliau naik kendaraan (berangkat). (H.R. Bukhari dan Muslim)
Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa Rasulullah pernah menjamak salat karena ada suatu sebab yaitu bepergian. Hal menunjukkan bahwa menggabungkan dua salat diperbolehkan dalam Islam namun harus ada sebab tertentu.

Salat jamak boleh dilaksanakan karna beberapa alasan (halangan) berikut:
a. Dalam perjalanan jauh minimal 81 km (menurut kesepakatan sebagian besar imam madhab)
b. Perjalanan itu tidak bertujuan untuk maksiat.
c. Dalam keadaan sangat ketakukan atau khawatir misalnya perang, sakit, hujan lebat, angin topan dan bencana alam.
Salat fardu dalam sehari semalam yang boleh dijamak adalah pasangan salat duhur dengan asar dan salat magrib dengan ‘isya. Sedangkan salat subuh tidak boleh dijamak. Demikian pula orang tidak boleh menjamak salat asar dengan magrib.

Salat jamak dapat dilaksanakan dengan dua cara:
a. Jamak Takdim (jamak yang didahulukan), yakni menjamak dua salat yang dilaksanakan pada waktu yang pertama. Misalnya menjamak salat duhur dengan asar, dikerjakan pada waktu duhur ( 4 rakaat salat duhur dan 4 rakaat salat asar) atau menjamak salat magrib dengan ‘isya dilaksanakan pada waktu magrib (3 rakaat salat magrib dan 4 rakaat salat ‘isya).
b. Jamak Ta’khir (jamak yang diakhirkan), yakni menjamak dua salat yang dilaksanakan pada waktu yang kedua. Misalnya menjamak salat duhur dengan asar, dikerjakan pada waktu asar atau menjamak salat magrib dengan ‘isya dilaksanakan pada waktu ‘isya.

Dalam melaksanakan salat jamak takdim maka harus berniat menjamak salat kedua pada waktu yang pertama, mendahulukan salat pertama dan dilaksanakan berurutan, tidak diselingi perbuatan atau perkataan lain. Adapun saat melaksanakan jamak ta’khir maka harus berniat menjamak dan berurutan. Tidak disyaratkan harus mendahulukan salat pertama. Boleh mendahulukan salat pertama baru melakukan salat kedua atau sebaliknya.

2. Praktik Salat Jamak Takdim /Takhir
a. Cara Melaksanakan Salat Jamak Takdim
Misalnya salat duhur dengan asar: salat duhur dahulu empat rakaat kemudian salat asar empat rakaat, dilaksanakan pada waktu duhur.
Tata caranya sebagai berikut:
1) Berniat salat duhur dengan jamak takdim. Bila dilafalkan yaitu:
” Saya niat salat salat duhur empat rakaat digabungkan dengan salat asar dengan jamak takdim karena Allah Ta’ala”
2) Takbiratul ihram
3) Salat duhur empat rakaat seperti biasa.
4) Salam.
5) Berdiri lagi dan berniat salat yang kedua (asar), jika dilafalkan sebagai berikut;
“ Saya niat salat asar empat rakaat digabungkan dengan salat duhur dengan jamak takdim karena Allah ta’ala.
6) Takbiratul Ihram
7) Salat asar empat rakaat seperti biasa.
8) Salam.
Catatan: Setelah salam pada salat yang pertama harus langsung berdiri,tidak boleh diselingi perbuatan atau perkataan misalnya zikir, berdo’a, bercakap-cakap dan lain-lain)

b. Cara Melaksanakan Salat Jamak Ta’khir.
Misalnya salat magrib dengan ‘isya: boleh salat magrib dulu tiga rakaat kemudian salat ‘isya empat rakaat, dilaksanakan pada waktu ‘isya.
Tata caranya sebagai berikut:
1) Berniat menjamak salat magrib dengan jamak ta’khir. Bila dilafalkanyaitu:
“ Saya niat salat salat magrib tiga rakaat digabungkan dengan salat ‘isya dengan jamak ta’khir karena Allah Ta’ala”
2) Takbiratul ihram
3) Salat magrib tiga rakaat seperti biasa.
4) Salam.
5) Berdiri lagi dan berniat salat yang kedua (‘isya), jika dilafalkan sebagai berikut;
“ Saya berniat salat ‘isya empat rakaat digabungkan dengan salat magrib dengan jamak ta’khir karena Allah Ta’ala.”
6) Takbiratul Ihram
7) Salat ‘isya empat rakaat seperti biasa.
8) Salam.

Catatan: Ketentuan setelah salam pada salat yang pertama sama seperti salat jamak takdim. Untuk menghormati datangnya waktu salat, hendaknya keuika waktu salat pertama sudah tiba, maka orang yang akan menjamak ta’khir, sudah berniat untuk menjamak ta’khir salatnya, walaupun salatnya dilaksanakan pada waktu yang kedua.

B. Salat Qasar
1. Pengertian Salat Qasar
Salat qasar adalah salat yang dipendekkan (diringkas), yaitu melakukan salat fardu dengan cara meringkas dari empat rakaat menjadi dua rakaat. Salat fardu yang boleh diringkas adalah salat yang jumlah rakaatnya ada empat yaitu duhur , asar dan ‘isya.
Hukum melaksanakan salat qasar adalah mubah (diperbolehkan) jika syaratnya terpenuhi.
Allah berfirman dalam al Qur’an surat An Nisa ayat 101:
وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا (١٠١)
Artinya: “ Dan apabila kamu beprgian di muka bumi, maka tidak mengapa kamu menqasar salatmu, jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagimu.” Q.S.(An Nisa[4]: 101)

2. Syarat Sah Salat Qasar
Syarat-syarat salat qasar sama dengan syarat salat jamak hanya ditambah persyaratan bahwa salat yang dapat diqasar adalah salat yang jumlah rakaatnya empat, tidak makmum pada orang yang salat sempurna (biasa, tidak qasar)

3. Praktik Salat Qasar
Ambil contoh salat qasar duhur.
Tata caranya sebagai berikut:
a. Berniat salat dengan cara qasar. Jika dilafalkan sebagai berikut:
Artinya: “ saya berniat salat duhur dua rakaat diqasar karena Alla Ta’ala”
b. Takbiratul ihrom.
c. Salat dua rakaat
d. Salam.

C. Salat Jamak Qasar
1. Pengertian Salat Jamak Qasar.
Salat jamak qasar adalah menggabungkan dua salat fardu dalam satu waktu sekaligus meringkas (qasar).
Hukum dan syaratnya sama dengan salat jamak dan salat qasar. Salat jamak qasar dapat dilaksanakan secara takdim maupun ta’khir.
Umat Islam dapat melakukan salat fardu secara jamak, qasar maupun jamak qasar asalkan memenuhi syarat sahnya. Hal ini merupakan rukhsah (keringanan )yang diberikan Allah agar manusia tidak meninggalkan salat fardu walau dalam keadaan apapun. Allah tidak menghendaki kesukaran pada hambaNya.

2. Praktik Salat Jamak Qasar
Salat Jamak Qasar menggunakan Jamak Takdim: misalnya salat duhur dengan asar. Tata caranya sebagai berikut:
a. Berniat menjamak qasar salat duhur dengan jamak takdim. Jika dilafalkan sebagai berikut:
“ Saya berniat salat duhur dua rakaat digabungkan dengan salat asar dengan jamak takdim, diqasar karena Allah Ta’ala”
b. Takbiratul ihram.
c. Salat duhur dua rakaat (diringkas)
d. Salam.
e. Berdiri dan niat salat asar, jika dilafalkan sebagai berikut:
“ Saya berniat salat asar dua rakaat digabungkan dengan salat duhur dengan jamak takdim, diqasar karena Allah Ta’ala”
b. Takbiratul ihram.
c. Salat asar dua rakaat (diringkas)
d. Salam
Salat Jamak Qasar menggunakan Jamak Ta’khir: misalnya salat magrib dengan ‘isya.

Tata caranya sebagai berikut:
a. Berniat menjamak qasar salat magrib denganjamak ta’khir. Jika dilafalkan sebagai berikut:
“ saya berniat salat magrib tiga rakaat digabungkan dengan salat isya’ dengan jamak ta’khir karena Allah Ta’ala.”
b. Takbiratul ihram.
c. Salat magrib tiga rakaat seperti biasa.
d. Salam.
e. Berdiri dan niat salat isya’. Jika dilafalkan sebagai berikut:
“ Saya berniat salat isya’ dua rakaat digabungkan dengan salat magrib dengan jamak ta’khir, diqasar karena Allah Ta’ala.”
f. Takbiratul Ihram.
g. Salat isya’ dua rakaat (diringkas)
h. Salam

SALAT JUM'AT

SALAT JUM’AT

A. Ketentuan-ketentuan Salat Jumat
1. Pengertian dan hukum salat Jumat
Salat Jumat ialah salat dua rakaat yang dilakukan secara berjamaah setelah dua khutbah pada waktu salat duhur di hari Jum’at. Salat Jumat dapat dilalukan di masjid, musala kantor yang biasa digunakan untuk salat Jumat.
Kedudukan salat Jumat merupakan pengganti salat dhuhur. Apabila seseorang telah melaksanakan salat Jumat, maka ia tidak perlu lagi melakukan salat dhuhur pada hari Jumat tersebut
Hukum melaksanakan salat Jumat termasuk fardlu ‘ain artinya wajib bagi setiap orang Islam laki-laki yang baligh, merdeka dan bermukim pada tempat tertentu. Bagi orang yang sakit boleh tidak salat Jumat tapi wajib melakukan salat dhuhur.
Bagi wanita melaksanakan salat Jumat hukumnya sunnah. Wanita yang melakukan salat Jumat tidak perlu mengulangi salat dhuhur pada hari itu.
Kewajiban salat Jumat berdasarkan firman Allah swt
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩)
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari jum’at, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” Q.S.: ( al-Jum’ah[62] : 9)
Berdasarkan ayat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa setiap muslim (orang Islam laki-laki) wajib melaksanakan salat Jumat, walaupun sedang dalam keadaan sibuk. Sebagai seorang Islam, apabila pada hari Jumat telah hampir memasuki waktu salat duhur, harus segera meninggalkan segala urusan dunia untuk segera menunaikan salat Jumat.
Rasulullah saw menegaskan dalam sebuah hadis:
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِى جَمَاعَةٍ اِلا اَرْبَعَةً عَبْدٌ مِمْلُوْكٌ اَوِ امْرَاَةٌ اَو صَبِيٌّ اَوْ مَرِيْضٌ (رواه ابو داود و الحاكم)
Artinya: “ Rasulullah saw bersabda: Salat Jumat itu hak yang wajib dikerjakan oleh tiap-tiap muslim (orang Islam laki-laki) dengan berjamaah kecuali empat macam orang (1) hamba sahaya (2) perempuan, (3) anak-anak, (4) orang sakit.” (H.R. Abu Daud dan Hakim)
Hadis di atas menegaskan bahwa tiap muslim laki-laki wajib melaksanakan salat Jumat. Adapun orang Islam yang tidak wajib salat Jumat terdiri dari, hamba sahaya, perempuan, anak-anak dan orang sakit. Walaupun demikian mereka wajib melaksanakan salat duhur.
Rasulullah saw memberi peringatan kepada orang Islam yang sengaja meninggalkan salat Jumat sebanyak tiga kali berturut-turut melalui sebuah hadi yang berbunyi:
مَنْ تَرَكَ ثَلاثَ جَمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ (رواه الخمسة)
Artinya: “ Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat tiga kali berturut-turut, karena sifat malas semata, maka Allah mencap dan menutup hati orang itu.” (H.R. Khamsah/lima ahli hadis)
2. Syarat Wajib dan Syarat Sah salat Jumat
Seseorang diwajibkan melaksanakan salat Jumat apabila memenuhi sayart-syarat tertentu. Jika salah satu syarat wajibnya tidak terpenuhi, maka gugurlah kewajiban melaksanakan salat Jumat baginya.

Syarat wajib salat Jumat adalah sebagai berikut:
a. Islam.
b. Baligh (dewasa), tidak wajib atasanak-anak.
c. Berakal, tidak wajib bagi orang gila.
d. Laki-laki, sunah bagi perempuan.
e. Sehat badan, tidak wajib atasorang sakit dan berhalangan.
f. Mukim di tempat yang menetap, tidak wajib bagi orang yang sedang dalam perjalanan.
g. Merdeka, tidak wajib atashamba sahaya.
Syarat sah mendirikan salat Jumat:
a. Dikerjakan di pemukiman yang tetap.
b. Dikerjakan secara berjamaah sekurang kurang nya 40 orang baligh.
c. Dikerjakan pada waktu duhur.
d. Sebelum salat didahului dua khutbah.

3. Sunah salat Jumat.
Hal-hal yang dianjurkan untuk dilakukan sebelum menunaikan salat Jumat atau ketika di dalam masjid sebelum khatib naik mimbar sebagai amalan sunah Jumat adalah sebagai berikut:
a. Mandi (dengan niat mandi sunah Jumat) bagi yang akan salat Jumat.
b. Berhias atau memakai pakaian yang baik atau pakaian yang berwarna putih.
c. Memakai harum-haruman atau minyak wangi.
d. Memotong kuku, kumis dan menyisir rambut.
e. Bersegera pergi ke masjid (tidak menunda-nunda waktu)
f. Salat tahiyatul masjid.
g. Membaca al-Quran atau berdzikir sebelum khutbah dimulai.

4. Hal-hal Yang Menghalangi Salat Jumat.
Salat Jumat hukumnya adalah wajib, namun apabila seeorang tertimpa salah satu halangan-halangan berikut, maka diperbolehkan untuk meninggalkan salat Jumat tetapi wajib melaksanakan salat duhur. Halangan-halangan itu adalah
a. Sakit.
b. Hujan lebat sehingga menyulitkan untuk berangkat salat jumat.
c. Sedang dalam perjalanan jauh.

5. Ketentuan Khutbah Jumat.
Ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam khutbah Jumat. Apabila salah sat syarat atau rukunnya tidak terpenuhi maka khutbahnya menjadi tidak syah, sehingga menyebabkan salat Jumat yang dilaksanakan menjadi tidak syah. Adapun syarat dan rukun khutbah adalah sebagai berikut:
a. Syarat khutbah Jumat:
1) Khutbah dimulai setelah masuk waktu duhur.
2) Khatib memberi khutbah dengan berdiri apabila mampu.
3) Khatib duduk diantara dua khutbah, sekurang-kurangnya berhenti sebentar.
4) Khutbah pertama dengan khutbah kedua dilaksanakan secara berturut turut.
5) Khutbah dilakukan dengan suara keras.
6) Khatib menutup aurat serta suci dari hadas dan najis.
b. Rukun Khutbah Jumat.
1) Membaca hamdalah
2) Membaca dua kalimah syahadat
3) Membaca salawat nabi muhammad saw.
4) Berwasiat atau memberi nasehat tentang taqwa kepada Allah swt
5) Membaca al-Quran pada salah satu khutbah.
6) Berdoa untuk kaum muslimin muslimat dan mukminin mukminat pada khutbah kedua.

B. Mempraktikkan Salat Jumat.
Salat Jumat merupakan salat fardu yang dilaksanakan seminggu sekali, yaitu pada hari Jumat. Oleh karena itu setiap muslim harus mengetahui tata cara salat Jumat yang benar. Ada beberapa langkah yang harus diketahui dalam melaksanakan salat Jumat, yaitu:
1) setelah waktu salat Jumat tiba, muazin mengumandangkan azan.
2) Setelah azan, jamaah melakukan salat sunah Jumat (qabliyah) dua rakaat.
3) Muazin mengumandangkan azan kedua sebagai tanda bahwa khutbah akan dimulai.
4) Khatib membacakan khutbah yang pertama
5) Setelah khutbah pertama selesai, maka khatib duduk sebentar diantara dua khutbah.
6) Khatib berdiri lagi melaksanakan khutbah kedua.
7) Khatib turun dari mimbar kemudia muazin melaksanakan iqamah untuk memulai salat Jumat.
8) Salat Jumat dilaksanakan dua rakaat dengan lafal niat sebagai berikut:

C. Fungsi Salat Jumat.
1. Meningkatkan iman dan takwa serta menambah bekal kehidupan akhirat
2. Meningkatkan rasa syukur dan ingat kepada Allah swt.
3. Mempererat jalinan komunikasi antar umat Islam
4. Merupakan syiar Islam dalam rangka amar ma’ruf nahi munkar
5. Menumbuhkan sikap disiplindan ketaatan dalam kehidupan